Termen limita: 30-09-2013

Domeniu:

  • Servicii de curatenie (CPV: 90910000)

Organizator : Spitalul Clinic „Prof.Dr.Th.Burghele”

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 30-09-2013

Termen limita: 30-09-2013

Data aparitiei: 16-09-2013

Detaliu pentru invitatia numarul 353737

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Spitalul Clinic „Prof.Dr.Th.Burghele”
Numar invitatie: 353737 / 16.09.2013
Denumire contract: Achizitie servicii de curatenie si dezinfectie
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Spitalul Clinic „Prof.Dr.Th.Burghele”
Cod fiscal: 4283538, Adresa: sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti, Telefon: 4106910/118, Fax: 4111055
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti, Romania, cod postal: 050659, telefon:+40 214106910, fax:+40 24111055, persoana de contact:GABRIEL CAPITANU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sos.Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti, Biblioteca
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitie servicii de curatenie si dezinfectie
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitie servicii de curatenie si dezinfectie in Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” pentru suprafete orizontale si verticale
II.1.6) CPV: 90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 276,250 – 552,500 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: 11050.00lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constituie prin conf. art.86 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare si art. 278^1 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare Cursul BNR din data de 09.09.2013.
Garantie de buna executie Se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: conf. art.90 din HG 925/2006.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratii privind eligibilitatea 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 3.Declaratie de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara care sa stipuleze ca ofertantul nu are datorii fiscale la bugetul de stat general consolidate, in copie.dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta; 4.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ca nu figureaza cu creantele bugetare de plata catre bugetul local, in copie. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta 5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. 6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69.1.din OUG 34/2006 cu modif. si complt. ulterioare. Conducerea spitalului : Manager:Prof.Dr.Armean Petru;, Director Medical:Conf.Dr.Jinga Viorel, Serviciul Achizitii Ec.Capitanu Gabriel, Compartiment juridic – Cabinet de avocatura Serban, Asist Coordonator Spital Ionel Ileana 7.Certificat constatator emis de ONRC in original sau copie „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal. Autoritatea contractanta ca solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificat constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate, in situatia in care a prezentat acest document in copie , din care sa rezulte: 1. obiectul de activitate al ofertantului Documente care dovedesc ca ofertantul beneficiaza de prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul) Persoane juridice/fizice straine – prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente, in copie conforma cu originalul,Informatii privind cifra de afaceri medie: Declaratie prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre de afaceri globale medii anuale pentru ultimii trei ani egala sau mai mare decat echivalentul a 552500 lei.Se folosi cursul BNR la nivelul ultimilor 3 ani, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat un contract de prestari servicii similare cu obiectul de activitate al contractului, duse la bun sfarsit/finalizate, in unitati de stat sau private, in ultimii 3 ani impliniti de la data limita de depunere a ofertelor (36 de luni calculate prin raportare la data limita de depunere), in care participarea ofertantului sa fi fost cu o valoare egala sau mai mare decat suma de 276250 lei lei fara TVA. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.,Declaratie formular care contine informatii privind numarul personalului angajat la data depunerii ofertei, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea intregului personal, (numar personal ce va fi disponibilizat pentru realizarea serviciului care face obiectul acestui acord cadru. Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament de participare la indeplinirea contractului a unui numar de minimum 30 de persoane -( agenti de curatenie specializati) – si minimum 2 supraveghetori, din care cel putin unul sa fie asistent de igiena (conf. Formularului specific – din Sectiunea IV a prezentei documentatii de atribuire „Declaratie privind forta de munca”).,Declaratie pe proprie raspundere care contine dotarile tehnice necesare realizarii activitatilor specifice indeplinirii obiectului contractului (conf. Formularului specific 6 – din Sectiunea IV a prezentei documentatii de atribuire „Declaratie privind dotarile tehnice”) Informatii privind implementarea Sistemelor de Management al Mediului ISO 14001:2008 sau standard echivalent pentru activitatea de curatenie si dezinfectie,Informatii privind implementarea Sistemelor de Management al calitatii ISO 9001:2008 sau standard echivalent pentru activitatea de curatenie si dezinfectie Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 30.09.2013 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 30.09.2013 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 13.09.2013 12:06

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*