Termen limita: 20-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatenie (CPV: 90910000)

Organizator : COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, STR.CARAIMAN NR.33A, sector1

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 23-09-2013

Termen limita: 20-09-2013

Data aparitiei: 09-09-2013

Detaliu pentru invitatia numarul 353527

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, STR.CARAIMAN NR.33A, sector1
Numar invitatie: 353527 / 09.09.2013
Denumire contract: Servicii de curatenie
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, STR.CARAIMAN NR.33A, sector1
Cod fiscal: 23410107, Adresa: str. Caraiman nr.33A, sector1, Bucuresti, Bucuresti, Telefon: 2244122;2241307, Fax: 2244122
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Caraiman nr.33A, sector1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 011561, telefon:+40 0212241307, fax:+40 0212241307, persoana de contact:SIMONA STRATULESCU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Complexul Multifunctional Caraiman, etj. 1, sala de consiliu, str. Caraiman nr. 33A, sector 1, Bucuresti
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de curatenie
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
SERVICII DE CURATENIE LA CM CARAIMAN
II.1.6) CPV: 90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 250,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Da Valoarea garantiei de participare este de 5000 lei. Echivalentul in lei/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitati de constituire conf. art. 85/HG 925/2006 si art.86, alin 6/HG nr.925/2006 – Virament bancar in contul autoritatii contractante, – Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Termen de valabilitate al garantiei de participare de cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. OBSERVATII: 1.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia de participare este RO29TREZ7015006XXX013498, TREZORERIA SECTOR 1 cod fiscal 23410107. 2.In situatia respingerii contestatiei de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurii de remediere necesare,ofertantului i se va retine potrivit art. 2781 din OUG 34/2006 o parte din garantia de participare. 3.Garantia de participare se va constitui numai in lei, formularul nr. 6.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Form 1 – Declaratie privind eligibilitatea completat;Form 2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat; Persoanele juridice romane vor atasa certificate de atestare fiscala, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv – certificat de atestare fiscala emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat,de unde sa rezulte obligatiile scadente,care sa ateste inexistenta de datorii,in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor, – certificat de atestare fiscala emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale,de unde sa rezulte obligatiile scadente,care sa ateste inexistenta de datorii,in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor – Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;Form 3 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura completat;Form 4 – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat;Form 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat. Persoanele de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Angelica Juracopschi- Director Executiv Florentina Iancu – Sef Serviciu Financiar -Contabilitate Simona Stratulescu – Sef Serviciu Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Resurse Umane Florin Tulache – Sef Serviciu Administrativ CONSILIERI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 1.ADAM MARINELA 2.ALEXE GHEORGHE 3.BRAD ION 4.CONSTANTINESCU IONUT ALEXANDRU 5.CRISU FLORIAN MISU 6.DIACONESCU ALEXANDRU 7.DIACONESCU FLORIN NICOLAE ANDREI 8.DINU STELIANA CRISTINA 9.DUMITRESCU TEODOR CRISTIAN 10.FINDER LIVIA 11.GANESCU EDUARD-VIOREL 12.MARA LAURA-CRISTINA 13.MOTOC VASILE 14.MUSCELEANU CATI-CARMEN 15.OLTEANU PAUL IULIAN 16.PUPAZA NICULAE 17.TANASESCU ADRIAN 18.TEODORESCU CATALIN 19.TOPOR STEFAN 20.TUDOSE CRISTIAN ADRIAN Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare / altele echivalente,(informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei) din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat ANPH ca unitate protejata, pentru activitatea specifica care face obiectul contractului(art. 78 din Lg 448/2006)
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010), inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Ofertantul va prezenta formularele de bilant pe anii 2012,2011,2010 astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele competente precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara;,Cerinta nr. 2 Cifra medie de afaceri globala calculata pentru ultimii trei ani financiari: valoarea minima impusa este de 500000lei.Se vor prezenta informatii pt ultimii 3 ani financiari, conform Form. nr.7.Valorile vor fi exprimate in lei/alta valuta, la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi. Ofertantii care trebuie sa faca conversia altor monede sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de BNR. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1 Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract maxim 5 contracte a carui/caror valoare/valori cumulata a fost de minim 250.000 ron fara TVA insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.Se va atasa Form nr. 8 – Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, completat. 2) Se vor atasa copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dupa certificate/documente prezentate ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 1. Pentru calculul echivalent curs leu/alta valuta mediu anual comunicat de BNR. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.,Cerinta 2.Va fi prezentata o declaratie privind efectivul mediu anual al persoanelor angajate si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.Personalul minim necesar pt derularea contractului: pentru asigurarea nivelului cantitativ si calitativ al acestui serviciu si tinand cont de caracteristicile imbilului si a activitatii medicale si sociale, necesitatea asigurarii zilnice permanent a unui numar de 6 persoane, respectiv 2 persoane/schimb in incinta imobilului ,1 persoana destinata exclusiv spatiului exterior, precum si un responsabil de obiectiv (cu norma de 2 ore),pentru un program de lucru care se va desfasura intre orele 6:00 -21:00 de luni pana vineri, fara sarbatori legale.Form 11-Informatii generale privind angajatii.Form 12-Personalul ce va fi angajat in contract.Angajamentul ofertantului ca in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate,le va inlocui.Se va atasa Form 13-Angajamentul ofertantului privind resursele umane.Form 15-Angajament in nume personal se va completa pt fiecare angajat conform Form 12,in cazul in care nu sunt angajati ai ofertantului.In caz in care operatorul economic isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006.,Declaratie care contine informatii privind echipamentele tehnice de specialitate, utilajele, instalatiile de care dispune operatorul economic pt indeplinirea contractului.Avand in vedere specificul activitatii medicale si sociale precum si distributia spatiilor pe etaje si dimensiunea acestora:Suprafete interioare: – pardoseli din ciment: 107,90 mp – pardoseli mocheta: 353,81 mp; – pardoseli din gresie: 1730,03 mp; – pardoseli din marmura: 248,58 mp; – suprafata placari faianta: 1089,32 mp ( cabinete medicale – 421 mp ,laboratoare analize -138,30 mp ,grupuri sanitare – 325,75 mp ,holuri – 204,27 mp ) – suprafata geam: 856 mp; – suprafata jaluzele verticale 285,33 mp; – suprafata usi aluminiu 212 mp; – suprafata usi din aluminiu si sticla 66 mp; – suprafata usi metalice 34 mp; – grupuri sanitare – 17 buc ( WC – 27 buc ,pisoar – 1 buc ,chiuveta – 25 buc ,dusuri – 4 buc ,cada – 1 buc ) – chiuvete cabinete – 18 buc Suprafata exterioara imobilului: 2340,98 mp din care: – parcari si trotuare : 1440,78 mp; – garaj ambulanta : 107,90 mp; – spatii verzi: 900,20 mp; – cosuri gunoi : 17 buc.Masina pentru frecat/aspirat pardoseli din marmura, gresie de trafic intens,gresie de trafic usor min 2buc/an,Aspirator praf min 5buc/an,Aspirator injectie/extractie min 3buc/an,Carucior pentru transportat materiale pentru curatare grupuri sanitare min 5buc/an,Carucior pentru transportat materiale min 5buc/an,Carucior pentru transportat saci de gunoi menajer si saci cu deseuri selective colectati din interiorul imobilului min 5buc/an,necesare autoritatii contractante.-Form nr.9.,Formularul nr. 16 – Angajament privind sustinerea profesionala si Formularului nr. 1 – Declaratie privind eligibilitatea persoana care asigura sustinerea economica, tehnica si profesionala nu trebuie sa fie in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d)” Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001:2008 sau echivalent. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.,Cerinta 2 Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001:2005 sau echivalent. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.09.2013 12:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 23.09.2013 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 06.09.2013 13:59

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*