Denumire contract: Serviciul de curatare si igenizare in spatiile administrative ale SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud – SDEE Sibiu

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Transilvania Sud” S.A.

Numar invitatie: 356043 / 25.11.2013

Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Transilvania Sud” S.A.

Cod fiscal: RO14493260, Adresa: Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Brasov, Telefon: +40 0268305320/+40 0728137596, Fax: +40 0268305004

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

str Uzinei nr. 1-7, Brasov, Romania, cod postal: 500193, telefon:+40 268305999, fax:+40 268305004

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Sediul SDEE Sibiu str Uzinei nr.1-7 loc Sibiu

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2) Tip Activitate: Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract: Serviciul de curatare si igenizare in spatiile administrative ale SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud – SDEE Sibiu

II.1.2) Tip contract: Servicii

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului: Servicii de curatenie si igenizare spatii din cladiri administrative

II.1.6) CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1) Valoare estimata: 200,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Garantie de participare Val.garantiei de participare este de 3.000 lei Curs echivalenta leu/valuta este cel comunicat de BNR din data de 17.09.2013.IMM beneficiaza de reduceri cu 50%,conform legii 346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie Conform art 86 alin (1) din HG 925/2006. Cont RO48RNCB0227018583101357BCRSibiu pentru ordin de plata. Trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 87 din HG 925/2006 si cota parte din garantie in conformitate cu art.278^1 din OUG34/2006. Garantia pentru participare se restituie conf art. 88 din HG 925/2006.Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertei

Garantie de buna executie Garantia buna executie in cuantum de 5 % din val. contract fara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50%, cf.L346/2004.Modalitatea de constituire este conform art 90 din HG 925/2006

Electrica Distributie Transilvania Sud SIBIU

Electrica Distributie Transilvania Sud SIBIU

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, (formular04),art.181(formular05)si art.69^1(pers cu functii de decizie în cadrul autoritatii Dir Gen Ion Dobre, Dir Ec Monica Radulescu,Dir Distrib Radu Holom, Dir Teh 110kvNicuConstandache, Dir Dezv Catalin Grama, Dir Adj Ioan Toma, Manica Vochin, Dir SDEE Blagu Iacob, Gherghel Emil, Matiu Petru,Florin Fabbro)(formular06) din OUG 34/2006. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular03). Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta(Formular02). Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (Formular14). Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”. Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte ca ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice/fizice straine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.182 din OUG 34/2006 “Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Nivelul minim impus pt media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani : media cifrei de afaceri globale trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 340.000 lei. Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului cifrei de afaceri globale,cf.L346/2004. . Depunerea uneideclaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei de afaceri globalepe ultimi trei ani. (formular 13) Lichiditatea generala >90% Bilantul contabil al ultimul an financiar incheiat- 2012,sau prezentarea oricaror altor documentecare pot fi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare lichiditatea generala (Lg=active circulante total /datorii curente platibile pana la un an) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Nivel minim impus pt experienta similara in ultimii 3ani:suma valorii contractelor pt serv.similare prestate in ultimii 3 ani trb sa fie mai mare sau egala cu val.de 160.000 lei Declaratie privind personalul cu derularea contractului. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Declaratie privind utilajele, instatletiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimi 3 ani insotita de certificate/documentconstatator/recomandare/prosec verbal de receptie/alt document) prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continand referiri la : beneficiarul contractului; tipul de serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului. Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si protectiei mediului prin detinerea certificatelor ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 sau echivalent Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.12.2013 10:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 12.12.2013 11:00

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 25.11.2013 08:12

Licitatie curatenie „Electrica Distributie Transilvania Sud” S.A. – SIBIU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*