Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Numar anunt: 148285 / 30.11.2013

Denumire contract: Servicii de salubrizare

Stare procedura: In desfasurare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

UPBSECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060032 , Romania , Punct(e) de contact: Costel Birsan , Tel. +40 214029205 , In atentia: Costel Birsan , Email: costel.birsan@upb.ro , Fax: +40 214029372 , Adresa internet (URL): www.upb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Institutie de Invatamant Superior

Activitate (activitati)

– Educatie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de salubrizare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

14 – Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor

Locul principal de prestare: La sediul Beneficiarului.

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 52,374,752.27 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate in fiecare an calendaristic, în functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante si disponibilitatile bugetare. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 8.198.551,09 lei.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de curatenie si igienizare in spatiile Universitatii Politehnica din Bucuresti.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)

90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)

90600000-3 – Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)

90919300-5 – Servicii de curatare a scolilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor presta servicii de curatenie si igienizare pentru imobilele Universitatii Politehnice: Noul local, Regie, Leu, Polizu, Calea Victoriei in toate caminele si pentru toate spatiile si suprafetele descrise in Caietul de Sarcini.

valoarea estimata minima a acordului cadru este de 32.794.204,38 lei fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru este de 52.374.752,27 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: intre 32,794,204.38 si 52,374,752.27 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

48 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare este 160.000 lei, respectiv 80.000 lei, in cazul in care se face dovada ca ofertantul este IMM. Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, in lei sau intr-o moneda liber convertibila la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile si se poate constitui sub forma de instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (caz in care se va utiliza Formularul 11), O.P. in favoarea UPB in contul RO36TREZ7065005XXX000114, deschis la Trezoreria Sector 6, sau se poate constitui prin depunerea la casieria UPB a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; a unei sume in numerar, daca garantia de participare este redusa. Instrumentul de garantare trebuie sa fie emis in conditiile legii si se va prezenta in original, in cuantumul prevazut. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Valabilitatea garantiei de participare va fi 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se restituie conform prevederilor art.88 din HG 925/ 2006. UPB poate retine garantia de participare in cazurile prevazute la art.87 din HG 925/2006. Garantia se retine in situatiile de la art. 87, alin. (1) din HG925/2006. In cazul depunerii unei contestatii, daca aceasta va fi respinsa de CNSC, se vor aplica prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. In cazul unei asocieri, daca toti membrii se incadreaza in categoria IMM, asocierea beneficiaza de reducerile privind Garantia de participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie, conform Lg. 346/2004. In cazul in care un membru al asocierii nu se incadreaza in categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracter de IMM. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA, si poate fi constituita conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006: instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile aferente serviciilor prestate, conform art. 90, alin (3) din H.G. 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. 34/2006. In cazul in care garantia de buna executie va fi constituita prin retineri din facturile inaintate la plata, contractantul are obligatia de a deschide contul de garantie de buna executie la unitatea Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 90, alin (3) din H.G. 925/2006, astfel cum a fost modificat prin HG 1045/2011. Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92, alin. (4) din H.G. 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. 34/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul UPB.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie privind eligibilitatea – Formularul 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 – Formularul 2

Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul 3

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – Formularul 4

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese) – Formularul 5

NOTA: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: George DARIE – rector, Mihai COROCAESCU – director general, Dorina ADAMESCU – director economic, Costel Titel BIRSAN – director directia achizitii, Vasilica CIUPITU – consilier juridic, Bogdan CAVESCU – sef serviciu.

Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat -copie cu mentiunea conf cu orig/copie legalizata/orig. Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale -copie cu mentiunea conf cu orig/copie legalizata/orig. Certificatele vor face dovada ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Ofertantii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta in mod individual. 1. Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului, din care trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include servicii de curatenie, în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. În cazul unei oferte comune depusa în asociere de mai multi operatori economici, fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, este obligat sa prezinte acest document.

2. Autorizatie pentru prestare a serviciilor de salubritate pe teritoriul Municipiului Bucuresti conform H.C.G.M.B. 120/2010, art. 7, valabila la data limita de depunere a ofertelor – original, copie legalizata sau copie cu mentiunea conf cu orig.

3. Autorizatie pentru prestare a serviciilor Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie pe teritoriul Municipiului Bucuresti conform H.C.G.M.B 146/2005, anexa 2, art. 4 si 11, valabila la data limita de depunere a ofertelor – original, copie legalizata sau copie cu mentiunea conf cu orig.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Ofertantii pot sa indeplineasca aceasta cerinta prin cumul, in raport de partea din contract pe care urmeaza sa o execute fiecare membru al asocierii.

Pentru persoane juridice straine vor fi prezentate: un document, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ’’conform cu originalul’’ care dovedeste o forma de înregistrare ca persoana juridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Pentru persoane fizice/juridice straine se solicita prezentarea documentelor de calificare de la punctele 2 si 3 in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. b din OUG 34/2006.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Informatii referitoare la: datele de identificare ale operatorului economic. In

cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Fisa de informatii

generale – Formularul 6.

Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt

bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, însotite de anexele

explicative, vizate si înregistrate de organele competente (copie) sau, dupa

caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor

societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente

edificatoare prin care ofertantul/candidatul îsi poate dovedi capacitatea

economico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei

de afaceri poate fi redusa la jumatate, în conditiile legii.

Cerinte minime obligatorii

Media aritmetica a cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani sa fie de cel putin 16.000.000 lei (pentru persoanele juridice române) sau echivalentul sumei in lei la cursul leu/alta valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.

In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria întreprinderilor mici si

mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind

stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu

modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu

50% prevazuta de art 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. I

în aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta

declaratia.

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci

situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare

(cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. în acest caz, fiecare

asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va

considera îndeplinita in mod cumulativ.

2. Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru prestarea partiala a serviciilor, declaratii bancare corespunzatoare care sa ateste ca ofertantul, la momentul semnarii acordului cadru, are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are resurse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace financiare suficiente in cuantum de minim 500.000 Lei, pentru a realiza cash-flow de prestare a serviciilor pentru o perioada de minim 3 luni. Se vor prezenta numai documente in original si vor purta numele in clar al persoanei care atesta bonitatea.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara

conform art. 186 din OUG 34/2006, Persoana ce asigura sustinerea

financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 180 si 181 lit. a,

c1 si d, din OUG 34/2006,prezentând Formularul 3 si 4.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Prezentarea Formularului 6 completat. Pentru determinarea echivalentei leu / euro în vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR. Cursul mediu de referinta al B.N.R. pentru conversia Leu/Euro este: 2009: 4,2373 2010: 4,2099 2011: 4,2379 2012: 4,4560. Pentru o evaluare unitara a cifrelor medii globale de afaceri prezentate in alta moneda decat leul sau euro, se va utiliza cursul mediu leu/alta valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani. Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, însotite de anexele explicative, vizate si înregistrate de organelle competente (copie) sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul îsi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei de afaceri poate fi redusa la jumatate, în conditiile legii. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota: In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului, conform prevederilor art. 185 din O.U.G. 34/2006. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor. Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm al tertului sustinator.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Experienta similara. O lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – Formular 7.

2. Ofertantul va prezenta dovada faptului ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei, a prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 8.000.000 lei, in baza a maximum 2 contracte. In sustinerea experientei similare,ofertantul va prezenta documente/certificate/ procese -verbale de receptie / copii parti relevante contracte- emise sau contrasemante de beneficiari.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.

3. Lista de dotari.

Declaratie care contine informatii privind dotarile tehnice de care dispune ofertantul – Formularul 8.

Cerinta minima: ofertantul va avea la dispozitie si se va angaja sa utilizeze pentru îndeplinirea obiectului contractului un numar minim de: Automate spalare pardoseli (58 buc.), Aspiratoare de praf si lichide (58), Aparate de spalat cu jet de apa sub presiune (10), Monodiscuri de spalat pardoseli (29), Aparate pentru curatat si dezinfectat cu vapori (2), Carucioare complet echipate (58), Pulverizatoare cu sistem ULV pentru operatiuni DDD (4), Mijloace de transport autorizate pentru transportul cadavrelor de animale rezultate in urma deratizarii (1), Autospeciale gunoiere (3), Autospeciale portcontainiere (3), Autospeciala dotata cu plug si sararita pentru deszapezire (3), Automaturatoare (3).

Ofertantii vor face proba dispozitiei asupra echipamentelor prin facturi, contracte etc. In cazul in care ofertantul nu dispune de aceste resurse se va admite proba detinerii resurselor financiare pentru achizitionare (depozite bancare, linii de credit etc), insotite de oferte sau precontracte cu furnizorii, in conditiile in care, resursele financiare probate acopera costurile bunurilor care urmeaza sa fie achizitionate. In cazul inchirierii resurselor, contractele de inchiriere trebuie sa fie insotite de documentele care probeaza detinerea bunurilor de catre locator si angajamentul ferm al acestuia ca bunurile respective vor fi alocate pentru executarea prezentului contract.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.

4. Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la

îndeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin 3 lit b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii

referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de

conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia

lucrarilor:

-Va fi prezentata o declaratie a ofertantului privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani – Formular 9 si 9.1.

Vor fi prezentate documente din care sa rezulte ca ofertantul dispune, sau a obtinut angajamentul de participare de la:

• 1 persoana desemnata ca responsabil (manager) de contract, cu studii superioare finalizate, cu experienta profesionala specifica in domeniu, dovedita prin participarea pe o pozitie similara la cel putin un contract cu orice obiect.

• 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract (ISO 9001), certificat ca auditor sau manager al sistemelor de calitate.

• 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de mediu impuse prin contract (ISO 14001) certificate ca auditor sau manager al sistemelor de calitate.

• 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru functia de responsabil SSM.

Se vor prezenta urmatoarele documente, pentru fiecare persoana nominalizata:

i. Diploma de studii;

ii. CV (formular 9.2)

iii. Atestate profesionale corespunzatoare

iv. Contract de munca sau angajamentul de participare al persoanei, sau alta forma legala de colaborare.

Ofertantii trebuie sa probeze ca dispun sau au obtinut angajamentul de participare de la urmatorul personal:

• Supervizori: 5 persoane.

• Operatori de curatenie calificati: 110 persoane

• Operatori DDD calificati: 10 persoane (operatorii DDD trebuie sa fi absolvit un curs de igiena conform Ordinului M.S. 1225/2003)

• Lucratori specializati pentru utilaje de salubrizare:4 persoane

Se vor prezenta urmatoarele documente, pentru fiecare persoana nominalizata:

i. Atestate/certificate profesionale corespunzatoare din care sa reiasa ca angajatul a urmat un program de pregatire/calificare/specializare/formare profesionala autorizat de Ministerul Muncii/Invatamantului sau alt organism de stat abilitat sa autorizeze astfel de programe;

ii. Contract de munca sau angajamentul de participare al persoanei, sau alta forma legala de colaborare;

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.

5. Declaratie privind partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 10.

Cerinta nr. 1 – Implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniu (certificat ISO 9001 sau echivalent).

Ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniu aferent obiectului contractului(certificat ISO 9001 sau echivalent) sau un document in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.

Sunt acceptate certificatele de management integrat.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membrii asocierii vor prezenta aceste documente, corespunzator partii din contract pe care o vor executa.

Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 2 – Ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul aferent obiectului contractului (certificat ISO 14001 sau echivalent) sau un document in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.

Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente, corespunzator partii din contract pe care o vor executa.

Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

1. Experienta similara. O lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – Formular 7. Ofertantul va prezenta dovada faptului ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei, a prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 8.000.000 lei, in baza a maximum 2 contracte. In sustinerea experientei similare,ofertantul va prezenta documente/certificate/ procese -verbale de receptie / copii parti relevante contracte- emise sau contrasemante de beneficiari. In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor. 3. Lista de dotari. Declaratie care contine informatii privind dotarile tehnice de care dispune ofertantul – Formularul 8. Cerinta minima: ofertantul va avea la dispozitie si se va angaja sa utilizeze pentru îndeplinirea obiectului contractului un numar minim de: Automate spalare pardoseli (58 buc.), Aspiratoare de praf si lichide (58), Aparate de spalat cu jet de apa sub presiune (10), Monodiscuri de spalat pardoseli (29), Aparate pentru curatat si dezinfectat cu vapori (2), Carucioare complet echipate (58), Pulverizatoare cu sistem ULV pentru operatiuni DDD (4), Mijloace de transport autorizate pentru transportul cadavrelor de animale rezultate in urma deratizarii (1), Autospeciale gunoiere (3), Autospeciale portcontainiere (3), Autospeciala dotata cu plug si sararita pentru deszapezire (3), Automaturatoare (3). Ofertantii vor face proba dispozitiei asupra echipamentelor prin facturi, contracte etc. In cazul in care ofertantul nu dispune de aceste resurse se va admite proba detinerii resurselor financiare pentru achizitionare (depozite bancare, linii de credit etc), insotite de oferte sau precontracte cu furnizorii, in conditiile in care, resursele financiare probate acopera costurile bunurilor care urmeaza sa fie achizitionate. In cazul inchirierii resurselor, contractele de inchiriere trebuie sa fie insotite de documentele care probeaza detinerea bunurilor de catre locator si angajamentul ferm al acestuia ca bunurile respective vor fi alocate pentru executarea prezentului contract. In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor. Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin 3 lit b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor: -Va fi prezentata o declaratie a ofertantului privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani – Formular 9 si 9.1. Vor fi prezentate documente din care sa rezulte ca ofertantul dispune, sau a obtinut angajamentul de participare de la: • 1 persoana desemnata ca responsabil (manager) de contract, cu studii superioare finalizate, cu experienta profesionala specifica in domeniu, dovedita prin participarea pe o pozitie similara la cel putin un contract cu orice obiect. • 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract (ISO 9001), certificat ca auditor sau manager al sistemelor de calitate. • 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de mediu impuse prin contract (ISO 14001) certificate ca auditor sau manager al sistemelor de calitate. • 1 persoana cu studii superioare finalizate, desemnata pentru functia de responsabil SSM. Se vor prezenta urmatoarele documente, pentru fiecare persoana nominalizata: i. Diploma de studii; ii. CV (formular 9.2) iii. Atestate profesionale corespunzatoare iv. Contract de munca sau angajamentul de participare al persoanei, sau alta forma legala de colaborare. Ofertantii trebuie sa probeze ca dispun sau au obtinut angajamentul de participare de la urmatorul personal: • Supervizori: 5 persoane. • Operatori de curatenie calificati: 110 persoane • Operatori DDD calificati: 10 persoane (operatorii DDD trebuie sa fi absolvit un curs de igiena conform Ordinului M.S. 1225/2003) • Lucratori specializati pentru utilaje de salubrizare:4 persoane Se vor prezenta urmatoarele documente, pentru fiecare persoana nominalizata: i. Atestate/certificate profesionale corespunzatoare din care sa reiasa ca angajatul a urmat un program de pregatire/calificare/specializare/formare profesionala autorizat de Ministerul Muncii/Invatamantului sau alt organism de stat abilitat sa autorizeze astfel de programe; ii. Contract de munca sau angajamentul de participare al persoanei, sau alta forma legala de colaborare; In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor. Declaratie privind partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formular 10. Modalitatea de indeplinire Ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniu aferent obiectului contractului(certificat ISO 9001 sau echivalent) sau un document in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa. Sunt acceptate certificatele de management integrat. In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente, corespunzator partii din contract pe care o vor executa. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire Ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul aferent obiectului contractului (certificat ISO 14001 sau echivalent) sau un document in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa. Sunt acceptate certificatele de management integrat. In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente, corespunzator partii din contract pe care o vor executa. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da

Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura într-o singura runda, pe durata a 24h. Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare depuse anterior acestei faze. Procesul de ofertare se refera la: pretul pentru cantitatea maxima de servicii, exprimat in lei, fara TVA. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: oferantii pot vedea cea mai buna oferta, ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie. Dupa runda de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa transmita autoritatii contractante în termen de 24 ore, prin fax la nr. +40 214029372 si ulterior prin posta, formularul de oferta cu noile valori prezentate în procesul de ofertare electronic.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2014 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

16.01.2014 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 16.01.2014 12:00

Locul: Universitatea Politehnica Bucuresti, Spl. Independentei nr. 313, corp Rectorat camera 102-104

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de evaluare,experti cooptati, observatori UCVAP si reprezentanti imputerniciti din partea ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI

Adresa postala: Splaiul Independentei 313, corp Rectorat, corp Rectorat, et. 1, cam. 102-104 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060042 , Romania , Tel. +40 0214029205 , Email: birsan_1@yahoo.com , Fax: +40 0214029372 , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

28.11.2013 16:28

Licitatie servicii de salubrizare la UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*