Termen limita: 10-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatenie (CPV: 90910000)

Organizator : Banca Nationala a Romaniei

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 10-09-2013

Termen limita: 10-09-2013

Data aparitiei: 28-08-2013

Salveaza documentatie

Anunt de participare numarul 146096/28.08.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Banca Nationala a Romaniei
Numar anunt: 146096 / 28.08.2013
Denumire contract: Servicii de administrare imobile
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030051 , Romania , Punct(e) de contact: Sorin Stanoiu , Tel. +40 311323245 , In atentia: Sorin Stanoiu , Email: sorin.stanoiu@bnro.ro , Fax: +40 213158294 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetra

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de administrare imobile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de administrare imobile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile presupun urmatoarele operatiuni:
• curatenie si intretinere interioara, curatenie exterioara si de degajare manuala a cailor de acces inclusiv in sezonul rece, mutari mobilier usor si alte materiale in vederea reamenajarii salilor de conferinta.
Valoarea estimata fara TVA: 4,761,600 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
a) Cuantum: 95232 lei. b) Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare, in conditiile prevazute la art. 86 din HG 925/2006: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari (conform formularului M); sau 2. ordin de plata in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala. Ordinul de plata trebuie sa fie vizat de banca emitenta si va contine urmatoarele informatii: – despre platitor si beneficiar: denumire, CUI, cont bancar si banca; – detaliul platii: Garantie participare – (numar si data anunt de participare sau denumire procedura). – numar, valoare, data platii. c) Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 lit. c) din OUG nr. 34/2006: 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei respectiv 8036,16 lei. d) Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta in original indiferent de modalitatea de constituire. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta – cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Modalitatea de constituire: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis este de de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului/ de a deschide si alimenta contul de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conditiile de mai sus, in functie de modalitatea de constituire, cel mai tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Completarea si prezentarea Formularului A – in original;
– Cazierul judiciar al operatorului economic – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”;
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Completarea si prezentarea Formularului B;
-Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”;
-Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”;

Nota:
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile
competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura;
Cerinta nr. 3
Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010.
Completarea si prezentarea Formularului nr. C – in original.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Completarea si prezentarea Formularului D – in original.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator – Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator – Prof. univ. dr. Florin Georgescu
Viceguvernator – Bogdan Olteanu
Viceguvernator – Dr. Cristian Popa
Membru – Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru – Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru – Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru – Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru – Dr. Napoleon Pop
Iulia Stanciu – Director, Directia Contabilitate
Daniela Costina Ilie – Director adjunct, Directia Contabilitate
Paunescu Alexandru Nicolae – Director, Directia Juridica
Rodica Constantinescu- Sef Serviciu, Directia Juridica
Vasile Ifrim – Director, Directia Achizitii
Niculae Dumitrache – Director Adjunct, Directia Achizitii
Catalin Barbu – Director, Directia Tehnica si Mentenanta
Sorin George Stanica – Director Adjunct, Directia Tehnica si Mentenanta
Ion Paduraru – Director, Directia Buget si Analiza Financiara
Andreea Bognar – Sef Serviciu, Directia Buget si Analiza Financiara
Nota:
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, obiectul de activitate – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;
c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
e. Documente care dovedesc forma de inregistrare vor contine datele actuale ale operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 9.500.000 lei.
– Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2010, 2011 si 2012-Formularul E.
Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi:
An-Curs de schimb LEI/EUR
2010 – 4,2099 lei
2011 – 4,2379 lei
2012 – 4,4560 lei
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
– Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2010, 2011 si 2012-Formularul E – in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 3:

– lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora -Formularul J – in original.
Cerinta nr. 2:
Declaratie pe propria raspundere privind personalul responsabil de indeplinirea contractului – Formularul H – in original.
Declaratia va indica nominal personalul ce va fi implicat pentru indeplinirea contractului, pozitia pentru care este propus si calificarea acestuia. Personalul propus trebuie sa aiba calificarea corespunzatoare pozitiei pentru care a fost nominalizat.
Autoritatea contractanta nu impune un numar minim de personal, operatorii economici avand obligatia de a dimensiona structura de personal necesara pentru indeplinirea contractului astfel incat sa-si demonstreze capacitatea de executa in mod corespunzator toate activitatile solicitate prin caietul de sarcini, conform metodologiei proprii de prestare, atat pentru activitatile permanente, conform programului de lucru indicat, cat si pentru solicitarile ocazionale, pentru fiecare dintre locatiile indicate.
Cerinta nr. 1:
– Lista privind principalele servicii duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani. Se va completa si prezenta Formularul F – in original.
– Fisa de experienta similara. Se va completa si prezenta Formularul G – in original.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii de natura celor prevazute in cadrul caietului de sarcini a caror valoare cumulata este egala sau mai mare decat suma de 4.700.000 lei
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Implementarea standardului privind sistemul managementului de mediu din seria ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului.
In cazul asocierii cerinta se considera indeplinita individual, de catre fiecare membru al asocierii, corespunzator cu partea din contract pe care o realizeaza.
.
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului.
In cazul asocierii cerinta se considera indeplinita individual, de catre fiecare membru al asocierii, corespunzator cu partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire cerinta nr. 3: – prezentarea listei cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora -Formularul J, semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant impreuna cu acordul de subcontractare. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, formularul J va fi prezentat cu mentiunea „nu este cazul”. Mod de indeplinire cerinta nr. 2: Se va prezenta Formularul H. Declaratia va indica personalul nominalizat pentru indeplinirea contractului, pozitia pentru care este propus si calificarea acestuia. Personalul propus trebuie sa fie calificat corespunzator pozitiei pentru care a fost nominalizat. Autoritatea contractanta nu impune un numar minim de personal, operatorii economici avand obligatia de a dimensiona structura de personal necesara pentru indeplinirea contractului astfel incat sa-si demonstreze capacitatea de executa in mod corespunzator toate activitatile solicitate prin caietul de sarcini, conform metodologiei proprii de prestare, atat pentru activitatile permanente, conform programului de lucru indicat, cat si pentru solicitarile ocazionale, pentru fiecare dintre locatiile indicate. Mod de indeplinire cerinta nr. 1: Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului. Documentele prezentate trebuie sa precizeze si cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: – modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; – serviciile prestate, valori, perioade de prestare; – daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile documentelor respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Prezentarea Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, aflat in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei, pentru activitatile ce fac obiectul contractului, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul. In cazul asocierii cerinta se considera indeplinita individual, de catre fiecare membru al asocierii, corespunzator cu partea din contract pe care o realizeaza. Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei, pentru activitatile ce fac obiectul contractului, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul. In cazul asocierii cerinta se considera indeplinita individual, de catre fiecare membru al asocierii, corespunzator cu partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 70 %
Descriere: Componenta financiara
2. Raportul privind optimizarea costurilor cu personalul (Pt) 30 %
Descriere:

Punctaj maxim componenta tehnica: 30

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 11:00
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, va fi desemnata ca?tigatoare oferta a carei propunere financiara a obtinut cel mai mare punctaj. In caz de egalitate totala a punctajelor obtinute de ofertele clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta a obtinut cel mai mare punctaj. Solicitarile de clarificari se vor formula de catre operatorii economici interesati, in scris, prin fax la +40 213158294. Raspunsul la solicitarile de clarificari adresate vor fi publicare in SEAP sub forma unui fisier electronic distinct atasat anuntului de participare. Autoritatea contractanta va transmite solicitarile de clarificare stabilite de catre comisia de evaluare, pe parcursul evaluarii ofertelor, prin fax sau e-mail.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la publicarea anuntului de participare, respectiv de la data luarii la cunostinta a actului autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei – Directia Juridica
Adresa postala: Str. Doamnei, nr. 8 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030051 , Romania , Tel. +40 3158087 , Fax: +40 03126484

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 14:05

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*