Termen limita: 24-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatare a rezervoarelor (CPV: 90913200)

Organizator : CONPET SA PLOIESTI

Localizare : Romania (Prahova)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 24-09-2013

Termen limita: 24-09-2013

Data aparitiei: 02-09-2013

Anunt de participare (utilitati) numarul 146216/02.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: CONPET SA PLOIESTI
Numar anunt: 146216 / 02.09.2013
Denumire contract: Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100559 , Romania , Punct(e) de contact: Sinziana Motoc , Tel. +40 0244401360 , Email: sinziana.motoc@conpet.ro , Fax: +40 0244402304 , Adresa internet (URL): www.conpet.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
– Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Puncte de lucru ale achizitorului
Codul NUTS: RO316 – Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90913200-2 – Servicii de curatare a rezervoarelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatare de slam a rezervoarelor de depozitare titei, rezervoare de scursori, decantoare si retea de canalizare apartinand S.C. CONPET S.A, cu toate operatiunile aferente curatirii precum si transportul slamului rezultat si distrugerea lui in conditii de siguranta pentru mediu
Valoarea estimata fara TVA: 600,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum: 12000 lei; In cazul in care GP se constituie in alta moneda,echivalenta lei/alta moneda se va face la cursul stabilit de BNR val.cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valabilitate:cel putin egala cu val.ofertei, resp.120 zile de la data limita de depunere. Constituire: a.prin virament bancar (OP) in contul Conpet (RO38RNCB0205044865700001(LEI), BCR Ploiesti, al sumei solicitate; b.prin instrum.de garantare emis de o banca sau de o soc.de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in fav. CONPET, conf.modelului din „Formulare”,in cuantumul si pt.valabilitatea sol.Din instrum.de garantare trebuie sa reiasa fara echivoc ca banca/soc.de asig.va plati CONPET suma solicit.in sit.prev.la art.87 alin.(1) lit.a)-c) din HG 925/2006. Obligatoriu,se va mentiona ca,daca ofertantul a formulat contestatie si i-a fost respinsa de CNSC precum si daca ofertantul renunta la contestatie,Conpet are dreptul sa retina din val.constit.,iar banca/soc.de asig.va elibera suma calc.in conf.cu art.278 ind.1 OUG 34/2006,in rap.cu val.est.a contr.: 4379,99 lei. Doc.care confirma plata gar.de part.va fi anexat plicului exterior.In cazul neprez.dovezii constit.gar.de particip.pana cel tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor conf.art. 86 alin.(6) din HG 925/2006,of.va fi respinsa,potriv.prev.art.33 alin 3) lit.b) din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul beneficiaza de reducerea privind garantia de participare prevazuta de Legea nr.346/2004 priv.IMM,are oblig.de a anexa plicului exterior decl. si doc.prev.de aceasta Lege.Ofertantii asociati trebuie sa aiba fiecare calitatea de IMM pt.a benef.de reducere. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: este de 10% din valoarea fara TVA a contractului; constituire: conform art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale sau conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 prin instrument de garantare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind eligibilitatea. Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

Cerinta nr. 2. Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator, pt. lit. a), c1) si d) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.

Cerinta nr. 3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, din care sa reiasa ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local, la ultimul termen legal al scadentei de plata, anterior datei de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor. Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”, in care sa-si declare calitatea in care participa la procedura. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.

Cerinta nr. 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romana.

Cerinta nr. 6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) si, in cazul sustinerii, si tertul sustinator si / sau subcontractantul, daca este cazul, are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea „Formulare”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana. Persoanele cu functii de decizie in sensul art. 33 ind.1 din OUG 34/2006: Ing. Liviu Ilasi -Director General, Ing. Narcis Stoica – Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader – Director Financiar, dr. ing. Gheorghe Ionescu – Director Mentenanta; Ing. Vasile Crisan – Sef Serv. Achizitii-Logistica – Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Raluca Sava, Serviciu Mediu; Ing. Ingrid Voinea -Birou CFP; cs. Jr. Cornel Banica- Sef Serv. Juridic-Avizare; Exp. A.P. Agripina Tircavu-Serv.Achizitii Logistica. Membrii de rezerva ai comisiei de evaluare: Ec.Adrian Ivan- Sef Serv.Achizitii Aprovizionare; Ing. Angela Bratu – Sef Serviciu Mediu; Tehn. Vasile Bobocea – Birou CFP; Cons.jr. Tache Octavian -Serviciu Juridic-Avizare- Spec. in achizitii Sinziana Motoc Serviciu Achizitii Logistica. Cerinta nr. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu Legea nr. 26/1990. Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata. Certificatul va fi prezentat de catre fiecare asociat, in cazul asocierii. In cazul depunerii unei oferte comune, asociatii vor prezenta documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Cerinta nr. 2. Autorizatie de mediu in conf. cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprob.cu modif.si compl.prin Legea 265/2006, valabila la data limita de depunere a ofertelor, privind: 1) activitatea de curatare slam din rezervor sau activitati similare; 2) activitatea de distrugere in conditiile prevazute de legea in vigoare (incinerare/coincinerare slam); 3) activitatea de transport deseuri periculoase.
In situatia in care societatea nu detine instalatie de incinerare/coincinerare, sa faca dovada ca slamul va fi predat catre societati autorizate in vederea distrugerii in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (contract incheiat sau conventie); Autorizatia solicitata va fi depusa de catre operatorii economici asociati care detin autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. In cazul sustinerii, tertul nu poate indeplini cerinta privind atestarea, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, de minimum 1200000 lei. Pentru conversia in RON aferenta situatiilor financiare intocmite in alta moneda, se va indica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare” in original si in traducere legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 2. Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani.In cazul asocierii, doc.vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul, a cerintei.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 2 ani sau alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri globala anuala, realizata in ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie si lista principalelor lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, din care sa rezulte prestarea de servicii similare la nivelul a maximum 3 contracte de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza, respectiv servicii de curatare de slam a rezervoarelor de titei, duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, cu o valoare cumulata de minimum 600000 lei. Avand in vedere prevederile art. 188 alin. (2) lit. a) din OUG 34/2006, ofertantilor li s-a solicitat sa prezinte pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, documente/ certificate de buna executie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar/ procese verbale de receptie a serviciilor, care sa confirme obiectul, valoarea serviciilor, de min. 600000 lei. De asemenea, avand in vedere ca serviciile similare care au inclus transport al deseurilor nu puteau fi prestate decat pe baza formularelor de transport aprobate conform HG 1061/2008 pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, ofertantului i se solicita sa prezinte formulare de transport, pentru serviciile prezentate ca experienta similara, sau pentru alte servicii similare.
Pentru contracte incheiate in alte monede, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva si pentru anul in care a fost finalizat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8 si Anexa 1 la Formularul nr. 8 din Sectiunea IV, „Anexa Formulare” si documentele solicitate: documente/ certificate de buna executie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar/ procese verbale de receptie a serviciilor, care sa confirme obiectul, valoarea serviciilor, de min. 600000 lei. De asemenea, va prezenta formulare de transport, pentru serviciile prezentate ca experienta similara, sau pentru alte servicii similare, aprobate, conform HG 1061/2008 .
Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 2. Se solicita Declaratie si Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare.
Ofertantul va preciza, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti din viitorul contract, datele de identificare a subcontractantului din certificatul de inregistrare al acestuia. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare cu conditia ca acestia sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta aceste resurse materiale si umane si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Declaratia va fi prezentata de fiecare asociat, in cazul asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original, Formularul nr. 9 si anexa la acesta, din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”, pentru subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca parti (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica. In anexa, are obligatia de a prezenta: valoarea subcontractata, acordul subcontractantului (semnatura acestuia in original si ?tampila) sau va prezenta Acord de subcontractare, semnat.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 conform cerintelor de mai sus, in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 3. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

Dotare tehnica obligatorie:

a) mijloace de transport atestate ADR, (conf.Acord european-L.31/1994 si Ordin 272/2001) pentru transportul slamului in sistem etans, fara pierderi de produs in mediul inconjurator.
b) echipamente de protectie si unelte certificate pentru lucru in medii potential explozive, conform Directivei 94/9/EC, transpusa prin Legea 319/2006 si Ordinul 1636/392/2007; HG 1058/2006, art. 5, 7.
c) instalatie autorizata de incinerare/coincinerare slam. Ofertantul (sau ofertantii asociati) au obligatia de a prezenta documente relevante care sa ateste ca detin instalatie autorizata de incinerare/coincinerare slam, prin prezentarea Autorizatiei de mediu pentru aceasta activitate, autorizatie valabila la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care nu detin instalatie de incinerare/coincinerare, ofertantul (sau ofertantii asociati) au obligatia de a face dovada ca slamul va fi predat catre societati autorizate in vederea distrugerii, prin prezentarea contractului de servicii incheiat cu o firma specializata in efectuarea unor servicii de acest fel, autorizata din punctul de vedere al protectiei mediului si sa prezinte copia Autorizatiei de mediu detinute de aceasta firma, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
d) echipamente de spalare – proprietate sau inchiriate – pompe de spalare cu inalta presiune necesare in activitatea de curatare a rezervoarelor pana la luciu metalic.

In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei. In cazul in care parte din resursele umane este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta in plus documentele solicitate la cerinta nr. 2.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 10 si Anexa 1 la acesta, din Sectiunea IV, „Anexa Formulare”. De asemenea, ofertantul are obligatia de a prezenta documente care sa dovedeasca existenta dotarii tehnice obligatorii solicitate la acest punct si copii ale autorizarilor solicitate.
Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 4. Declaratie privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de indeplinirea contractului.
Personal obligatoriu pentru indeplinirea contractului: personalul certificat de institute autorizate pentru lucru in medii potential explozive, conform Legii 319/2006 si Ordin 1636/392/2007 sau Directivei 94/9/EC; copii autorizari; CV-uri.
In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de catre fiecare asociat, pentru demonstrarea indeplinirii prin cumul a cerintei. In cazul in care parte din resursele umane este asigurata de subcontractant, ofertantul va prezenta in plus documentele solicitate la cerinta nr. 2.
Modalitatea de indeplinire
Cerinte obligatorii: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea IV, „Anexa Formulare” indicand personalul responsabil pentru indeplinirea contractului si copii ale documentelor care dovedesc indeplinirea cerintelor de la acest punct: autorizari, CV-uri. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 1. Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau echivalentul acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa licitatiei.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau echivalentul acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa licitatiei.
Cerinta nr. 2. Certificatul SR EN ISO 14001:2005, sau echivalentul acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea supusa licitatiei.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul SR EN ISO 14001:2005, sau echivalentul acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care confirma certificarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea supusa licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La LE participa oferantii inregistrati in SEAP si cu oferte admisibile.In cadrul LE,reofertarea se refera la pretul din Formularul de oferta; Pentru LE, Autoritatea Contractanta invita ofertantii admisi sa prezinte preturi noi. Invitatia de participare si notificarea de incepere sunt generate si transmise automat de sistem la email-ul inregistrat; Pretul ofertat in runda 1 trebuie sa fie mai mic decat cel initial. In cazul in care pretul este aparent neobisnuit de scazut (art.36 ind.1 alin.(1) din HG 925/2006), Autoritatea Contractanta va solicita justificarea acestuia. Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta; Ofertantii nu pot vedea nr.de particip.inscrisi la licitatie; Nr.de runde ale LE: 1; Durata unei runde:1 zi; Daca ofertantul nu modifica in cadrul unei runde pretul,la stabilirea clasam. final e luata in considerare ultima oferta depusa (electronic sau initial).Dupa runda de LE, AC va solicita transmiterea ofertei financiare cu noile valori.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2013 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 11:00
Locul: Sediul administrativ II al SC CONPET SA din Str. Rezervoarelor nr. 2 Ploiesti – sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor; imputerniciri in original; acte de identitate in original si copie

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Ofertantul are obligatia sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 22 din Sectiunea „Formulare”, „Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii”. Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii si care sunt in mod dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 2) Ofertantul va prezenta toate documentele de calificare solicitate prin FDA in oferta depusa; altfel, oferta va fi considerata inacceptabila, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11, alin. (4)-(5) din HG 925/2006, cu conditia respectarii prevederilor alin. (4). Nu se admit completari de documente sau inlocuiri de documente existente dupa data limita de depunere a ofertei. PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, completat, semnat si stampilat,conf.modelului din „Formulare”. Criteriile de calificare de la punctul III.2.1. – Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual. Dintre acestea, cerinta privind autorizarea necesara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati numai cu conditia ca asociatul care prezinta autorizarea sa indeplineasca integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la punctul III.2.1., cu exceptia autorizarii. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. la art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere cf. modelului din „Formulare”. Declaratia priv.neincadrarea la art. 69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant si de tert. Cerinta privind Autorizarea nu poate fi indeplinita de catre tertul sustinator deoarece nu este o resursa transferabila. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 – Capacitatea tehnica se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara – se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii – se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerintele 3 si 4 privind dotarea tehnica si personalul se indeplinesc prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta dotarea tehnica si/sau personalul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. Cerintele privind certificarea sistemului de management al calitatii si certificarea sistemului de management al mediului se indeplinesc individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr. 1-3 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100559 , Romania , Tel. +40 244401360 , Fax: +40 244516451

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 09:40

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*