Termen limita: 03-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de curatare a birourilor (CPV: 90919200)

Organizator : COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 03-10-2013

Termen limita: 03-10-2013

Data aparitiei: 10-09-2013

Anunt de participare (utilitati) numarul 146460/10.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Numar anunt: 146460 / 10.09.2013
Denumire contract: Servicii de curatenie la sediile Executivului Companiei pentru anii 2013-2016
Stare procedura: In desfasurare

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010325 , Romania , Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC , Tel. +40 213035617 , Email: mirela.haralambie@transelectrica.ro , Fax: +40 213035670 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Compania Nationala de Transport al Energie Electrica Transelectrica SA
Adresa postala: Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3 , Localitatea: Budcuresti , Cod postal: 030786 , Romania , Punct(e) de contact: Etaj 2,camera 202 , Tel. +40 213035868 , In atentia: Mirela Haralambie , Fax: +40 213035909
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Compania Nationala de Transport al Energie Electrica Transelectrica SA
Adresa postala: Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030786 , Romania , Punct(e) de contact: Etaj 2, camera 202 , Tel. +40 213035868 , In atentia: Mirela Haralambie , Fax: +40 213035909
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Compania Nationala de Transport al Energie Electrica Transelectrica SA
Adresa postala: Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030786 , Romania , Punct(e) de contact: Registratura, parter , Tel. +40 213035600 , In atentia: Mioara Roman , Fax: +40 213035600
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
– Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie la sediile Executivului Companiei pentru anii 2013-2016
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 – Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: La sediile achizitorului
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de curatenie si intretinere in spatiile commune aferente celor patru sedii ale Executivului Companiei;
– Sediul Executiv;
– Sediul DEN;
– Garajul Companiei;
– Sediul Principal situate in Magheru
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 – Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suparafat totala a spatiilor care apartin CNTEE Transelectrica SA si care trebuie intrtinuta, este structurata aastfel:
-Sediul Executiv = 8.347,23 mp;
-Sediul DEN = 5.814,99 mp;
-Garajul Companiei = 1.510 mp;
-Sediul Principal situat in Magheru = 270 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 900,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
36 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii Garantiei de participare la licitatie, sau a caror Garantie de participare nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata vor fi respinse. Modul de prezentare al Garantiei de participare la licitatie este orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ bancara ori de o societ de asig, prezentat in original (Formularul 3), sau prin orice mod conform art. 86 din HG 925/2006), fie prin depunera unui OP, cu conditia confirmarii acestuia de o banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM. In cazul in care ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, coroborat cu legislatia in achizitii, garantia de participare poate fi constituita la jumatate din valoarea solicitata in documentatia de atribuire Cuantumul Garantiei de participare este 18.000 LEI/valuta . Pentru echivalenta lei/valuta se va folosi cursul de referinta comunicat de BNR valabil pentru ziua a 7 a premergatoare datei limita de depunere a ofertelor. Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 4680 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Documentul respectiv se va prezenta in original. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A . Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 14 zile data semnarii Procesului Verbal de Receptie Finala al produselor. Garantia de buna executie se elibereaza in termen de maxim 14 zile de la data receptie, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular 5 insotit de Cazierul Judiciar al operatorului economic (persoana juridica).
Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociaiti si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul.
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia de eligibilitate in stricta conformitate cu modelul Formular 6.
Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata
In cazul unei asocieri Formularul 6 va fi completat de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit A, C indice 1, si d ale acestui articol.
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia de eligibilitate in stricta conformitate cu modelul Formular 12.
Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata
In cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator, Formularul 7 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii /tert sustinator desemnati.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Directoratul format din Stefan Doru BUCATARU, Constantin Vaduva, Ioan Diaconu si Adrian Rusu; Maria Ionescu – director economic; Cerasela Radescu -Manager Achizitii; Raducu Fediuc – Sef SAICSUA; Iulian Carcale – Manager D.A.A; Violeta Dinu – Sef S.A; Oana Raducu Fediuc – Sef serviciu, Mariana Ilie – Inspector Sef adj.; Adrian Vilciu – Manager DSIC; Aurelia Vlasceanu – Consilier Juridic; Mirela Haralambie – Referent de specialitate; Violeta Dinu – Sef serviciu; Iulian CARCALE – Manager DAA.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”- modelul Formular 13. Persoane fizice/juridice romane Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Daca ofertantul semnatar al contractului, a prezentat certificatele in copie conform cu originalul, acesta are obligatia ca la cererea Comisiei de evaluare sa prezinte acest certificat in original sau copie legalizata.In cazul depunerii unei oferte comune se va prezenta, in mod obligatoriu, certificatul constatator pentru toti ofertantii asociati pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru persoanele juridice straine, toate actele doveditoare (toate documentele depuse in cadrul ofertei) vor fi insotite de o traducere in limba romana, certificate pentru conformitate cu originalul la un Birou Notarial din Romania.
Persoanele fizice / juridice straine Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si insotite de traducerea autorizata in limba romana a documentului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Subcontractanti.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii Formularului 11, daca este cazul;
Experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unui numar maxim de 3 contracte/procese verbale de receptie/recomandari sau alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru indeplinirea cerintei, care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoarea cumulate de minim/cel putin 900.000 lei. Formular 8.
Declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Declaratie continand informatii referitoare la dotarile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a cerintelor privind prestarea serviciilor de curatenie.
Informatii privind asocierea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 10 – daca este cazul.
Declaratie privind efectivul personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie conform Formularului 11
Se vor anexa la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a persoanelor care vor derula contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2327
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2013 11:00
Locul: Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
Agentii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la invitatia de participare publicata in SEAP au obligatia de a urmarii, in SEAP, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de autoritatea contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti. Necunoasterea acestor comunicari poate conduce la depunerea de oferte neconforme. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii lor.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Olteni, nr. 2-4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030786 , Romania , Tel. +40 213035967 , Fax: +40 213035610 , Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
09.09.2013 12:57

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*