Termen limita: 19-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatenie si igienizare (CPV: 90900000)

Organizator : Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 19-09-2013

Termen limita: 19-09-2013

Data aparitiei: 04-09-2013

Detaliu pentru invitatia numarul 353383

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu
Numar invitatie: 353383 / 04.09.2013
Denumire contract: Achizitionarea SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu
Cod fiscal: 4283759, Adresa: Bd.Basarabia, Nr.21, Sector 2, Bucuresti, Bucuresti, Telefon: 3232230 int 225, Fax: 3212161
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Bd.Basarabia, Nr.21, Sector 2, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 022102, telefon:+40 213232230, fax:+40 213212162, persoana de contact:Palade Mihaela
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Bd.Basarabia, Nr.21, Sector 2, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal: 022102, telefon:+40 213232230, fax:+40 213212162, persoana de contact:Palade Mihaela
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitionarea SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 16
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitionarea SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE;SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE; SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE; SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE Obiectivul principal al acordului cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare corespunzatoare (curatenie, igienizare,dezinsectie, dezinfectie, deratizare, intretinere) in conformitate cu actele si normativele in vigoare aplicabile in unitati sanitare cu paturi, la cantitatea si calitatea ceruta in caietul de sarcini, pentru spatiile situate in incinta interioara si exterioara apartinand autoritatii contractante, in vederea desfasurarii activitatii specifice in conditii de eficienta si siguranta maxima.
II.1.6) CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 35,076.9 – 564,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 11280 lei (2% din valoarea totala estimata) valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO31TREZ702504XXX000301 deschis la Trezoreria sector 2, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante (Biroul Achizitii) cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie: – sa fie prezentat in original cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor; – sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit; – sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta; – sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus; – sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus; – sa prevada modul de executare a platii garantiei; – sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata; – sa contina in mod explicit prevederile art. 2781 din OUG 34/2006. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, suma calculata in baza articolului 278^1 punct c) din O.U.G. 34/2006 modificata si actualizata.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent prin virament bancar in contul: RO31TREZ702504XXX000301deschis la Trezoreria sector 2 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul specificat determina rezilierea acordului-cadru

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. 34/2006. Declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 2 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006. Certificate constatatoare privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. c) din ordonanta de urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea urmatoarelor documente (in original sau copie „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal): 1. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice (A.N.A.F.). 2. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice. Observatie: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. b) certificatele fiscale sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; c) continutul documentelor sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 lit. c) din ordonanta. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 3 din sectiunea Formulare si cu Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010; b) continutul documentului sa dovedeasca faptul ca ofertantul respecta prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 4 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69indice1 din O.U.G. 34/2006. Nota: Pentru completarea corecta a acestei declaratii mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: *Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Manager: PROF.DR. ANCA DOINA PLESCA Director Medical: .DR. CORA FELICIA Director Financiar-Contabil: EC. ENESCU MARIA Asistent de igiena: GOGA MIHAELA Birou Achizitii: PALADE MIHAELA Sef Serviciu Administrativ: ING. ILIESCU MIHAI In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct (punctul III.2.1. a)). 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau alt document echivalent conform prevederilor art. 182 alin (1) din O.U.G. 34/2006, modificata si completata ulterior. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a) prezentarea documentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal. b) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului teritorial care functioneaza pe langa fiecare tribunal din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC . Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. 2. Autorizatie pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.VALABILA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a) prezentarea documentului mentionat, in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal, b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Temei legal: HOTARIRE HCGMB nr. 147 din 14/07/2005 PRIVIND NORMELE DE SALUBRITATE SI NORMELE DE IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI 3.Autorizatie de Mediu eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului – Ministerul Mediului si Padurilor, pentru depozitari produse chimice pentru dezinsectie si deratizare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentarea documentului mentionat, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal; b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Temei legal: Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei cu privire la locul de depozitare a utilajelor, echipamentelor si substantelor folosite la activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, Ordinul nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. 4.Autorizatie Sanitar – Veterinara de functionare emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru: activitati specializate de curatenie, de intretinere a cladirilor, dezinfectia, dezinsectia si deratizarea inclusiv in spatiile de alimentatie publica. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentarea documentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal; b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Temei legal: Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 62/2007 pentru activitatea de intretinere si curatenie a cladirilor(dezinsectie, dezinfectie, deratizare). 5.Autorizatie pentru prestari servicii cu produse de Protectia Plantelor, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Unitate Fitosanitara . VALABILA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentarea documentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal. b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Temei legal: OG nr. 4/1995, OG nr. 41/2007 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor din agricultura si silvicultura pe teritoriul Romaniei.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Declaratie – Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei) ani, form.5 – sectiunea Formulare. Ofertantii vor face dovada ca au realizat o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de cel putin 70500 lei Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 1. Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit, continand cel putin refererinte privind: parti contractante, val fara TVA, obiect detalaliat al contractului, perioade de prestare/durata (conf. formular specific din sect. formulare) si anexe la acesta (formular de Experienta similara) ptr. fiecare din pozitiile prezentate in lista. Experienta similara nivel financiar Ofertantul trebuie sa prezinte contracte, prin care sa demonstreze ca a prestat servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit, in unitati de stat sau private cu risc major de infectii nosocomiale, in ultimii 3 ani impliniti de la data limita de depunere a ofertelor (36 de luni calculate prin raportare la data limita de depunere), a caror valoare cumulata, sa fie fost egala sau mai mare decat suma de 35250 Lei fara TVA. Se vor prezenta documente/certificate din care sa rezulte seviciul prestat , beneficiarii, valori, perioade de prestare cat si modul de indeplinire a acestora,2.Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice minime necesare pentru indeplinirea contractului de servicii Pentru demonstrarea potentialului tehnic al ofertantului, acesta trebuie sa se faca dovada ca poate dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice (sa poata fi disponibilizate) specifice profesionale necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor conform cerintelor mentionate in caietul de sarcini, determinate conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si „OMSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare”, dar si servicii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si curatenie a spatiilor exterioare. Declaratie referitoare la echipamentele tehnice specifice (conf form specific din sect. formulare) – original; – Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice specifice de care poate dispune (sa poata fi disponibilizate) operatorul,3. Personal Informatii referitoare la personalul de care dispune, sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant din care sa reiasa ca pot fi disponibilizate: a) un numar de 15 persoane apte (ingrijitori/agenti pentru/de curatenie asimilabili personalului auxiliar sanitar) desemnate responsabile pentru asigurarea controlului sigurantei si calitatii in realizarea acordului cadru si care detin certificate recunoscute cel putin la nivel national in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala care probeaza, in mod concludent indeplinirea cerintei, valabile la data limita de depunere a ofertei, emise de formatori autorizati, necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini, conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si prevederile „OMSP nr. 261/2007”, „OMSP nr. 1778/2006”, calculate conform prevederilor „Ordinului MS nr. 1224/2010”.Temei/baza legala: instruirea profesionala a fost solicitata in temeiul ORDIN MSP nr. 1778 din 28 decembrie 2006; HG nr. 857 din 24 august 2011; HG nr. 924 din 11 august 2005; ORDIN MS nr. 1225 din 24 decembrie 2003; ORDIN nr. 232 din 2 martie 2004 privind modificarea si completarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii si ai ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003; Ordin MS 568/2004; Ordin MSP nr. 261/2007, OMS 536/2007, HCGMB nr. 147/2005 b) 3 supraveghetori c) 3 lucratori spatii verzi – Se vor prezenta certificate de instruire/formare profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena si certificate de absolvire agent de curatenie cladiri si mijloace de transport pentru toate persoanele disponibilizate, si documente probante privind detinerea de competente profesionale pentru un asistent de igiena si sanatate publica acreditat/autorizat, valabile la data limita de depunere a ofertei – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conf. cu originalul”. Modalitatea de indeplinire – Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani – Formularul specific din sect. formulare. – Declaratie de disponibilitate la propria conceptie a ofertantului (capacitatea de a aloca resurse umane) referitoare la disponibilitatea ofertantului de a asigura personalul minim responsabil (15 agenti curatenie, 3 supraveghetori, 3 lucratori spatii verzi), necesar indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini, conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului – original. Nota: a. In documentele prezentate se vor evidentia distinct informatiile prezentate. b. Se va prezenta angajament de participare/Declaratia privind disponibilitatea ca in cazul in care operatorul economic va fi declarat castigator, acesta la data incheierii acordului cadru va avea obligatia incheiate contract (e) individuale de munca cu personalul declarat ca va indeplini contractul, va prezenta lista nominala a acestuia cu repartitia pe zone de lucru. In dovada va prezenta extras din REVISAL care sa ateste faptul ca personalul declarat este angajat al societatii comerciale prestatoare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.09.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 19.09.2013 10:30
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 03.09.2013 12:45

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*