Termen limita: 28-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de deszapezire (CPV: 90620000)

Organizator : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Localizare : Romania (Braila)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 28-10-2013

Termen limita: 28-10-2013

Data aparitiei: 13-09-2013

Anunt de participare numarul 146528/13.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Numar anunt: 146528 / 13.09.2013
Denumire contract: Servicii de deszapezire a drumurilor judetene, in perioada 15.11.2013-31.03.2014.
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice cam.132 , Tel. +40 239619600 , In atentia: Moisiu Nicolae , Email: nicolae.moisiu@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Registratura Generala , Tel. +40 239619600 , In atentia: +40 239609044

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de deszapezire a drumurilor judetene, in perioada 15.11.2013-31.03.2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: drumurile judetene din judetul Braila
Codul NUTS: RO221 – Braila

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru realizarea serviciilor de deszapezire a drumurilor judetene , se are in vedere prestarea urmatoarelor categorii de servicii:
-Imprastierea manuala a materialului antiderapant din gramezi ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, transportul si depozitarea in gramezi si imprasierea acestuia pe sectoarele de drum periculoase);
-Imprastierea manuala a materialului antiderapant ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea manuala aacestuia, inclusiv transportul );
-Imprastierea mecanizata a materialului antiderapant ( cuprinde procurarea materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea mecanizata a acestuia );
-Curatirea mecanizata a zapezii din care :
a) cu autofreza;
b) cu alte utilaje ( autogreder, greder semipurtat, autocamion cu lama, buldoexcavator, etc. )
-Curatirea manuala a zapezii ( cuprinde curatirea manuala in zonele in care nu se poate actiona mecanizat – poduri, podete, pasaje,treceri la nivel, etc.- si asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de nise in cordoanele de zapada );
-Degajarea carosabilului de obstacole care blocheaza traficul ( copaci, crengi, etc. mai putin autovehicole implicate in accidente rutiere ), incidente neprevazute provocate de fenomene meteo neprevazute ( vijelii, chiciura )
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de servicii sunt consemnate in Caietul de sarcini.
1. Aprovizionare cu material antiderapant dep. mici teren ,cu raspandire manuala To 100
2. Material antiderapant imprastiat manual, inclusive transport To 726,45
3. Material antiderapant imprastiat mechanic, inclusive transport To 1.450
4. Actionat cu autofreza Ore 320
5 Actionat cu alte utilaje de curatare a zapezii ( autogreder,auto cu lama,etc) Ore 9.000
6. Curatat manual zapada 100Mp 3.100
7. Degajarea carosabilului de obstacole care blocheaza traficul Ore 100
8. Informare privind starea drumurilor Ore 1.440
9. Actionat cu LEA Ore 2500
Valoarea estimata fara TVA: 2,489,236 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
137 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 49.784 lei pentru perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta leu/valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie in contul Consiliului Judetean Braila, RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; d) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata. Cuantumul garantiei de buna executie – 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul deschide la Trezoreria municipiului Braila un cont de disponibil distinct la dispozitia CJ Braila. Suma initiala care se depune de contractant este de 0,5% din valoarea contractului. Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.
Se solicita tertului sustinator, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.
Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Se solicita declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzator Formularului 3.
Gheorghe Bunea Stancu – Presedinte
Mija Florin – Vicepresedinte
Filote Nicu – Secretar al Judetului
Rusu Alina – Director DE
Dutu Mioara – Director DAPC
Pusca Ionel – Director DTGC
Moisiu Nicolae – Sef Birou Achizitii Publice
Puia Vasile – consilier DTGC
Ghenea Georgel – consilier DTGC
Popescu Ionica – consilier Achizitii Publice
Plopeanu Marta – consilier DTGC
Nisipeanu Silviu – consilier DTGC
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.
Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Certificatul constatator emis de ONRC.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana.

Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nota:
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o va indeplini.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale pentru ultimii 3 ani Formular 4 Se solicita ca media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012), sa fie mai mare sau egala cu 4.500.000 lei. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. An 2010 1 euro=4,2099 lei/euro an 2011 1 euro=4,2379 lei/euro An 2012 1 euro=4,4560 lei/euro sau functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru alte valute.
Capacitatea ec si financiara a ofertant poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A si Formularul 12B-1) si cu neincadrarea in art.691 din OUG nr.34/2006 ( Formularul 3).In cazul sustinetii capacitatii economico – financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului. Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale, pentru ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012) – Formular 4 In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi: 2010, 2011, 2012. Formularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 10 Formularul 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private, din care sa rezulte ca s-a prestat cel putin 1 contract, maxim 2 contracte care prezinta servicii similare in valoare cumulata de cel putin 2.200.000,00 lei fara TVA. Formularul nr. 5. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010: 1 euro=4,2099 lei An 2011: 1 euro=4,2379 lei An 2012 1 euro= 4,4560 lei/euro sau functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru alte valute.
Lista referitoare la utilajale, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.-Formular 9; Se solicita dotare minima (buc): autofreza-2, buldoexcavator-4, autogreder-6, incarcator frontal-4, autobasculante-6, autospeciala LEA-4.
Se solicita: – lista conform Formular 9. – se vor prezenta: – documentele care atesta detinerea (dotare proprie/ inchirierea/ alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Dovada disponibilitatii utilajelor, echipamentelor, etc se face si prin angajament de punere la dispozitie. Documentele doveditoare se vor prezenta in copie „conform cu originalul” semnate
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A Formularul 12B-1) si cu neincadrarea in art.691 din OUG nr.34/2006 ( Formularul 3).In cazul sustinetii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului .Formulare 11, 12, 13
Lista cuprinzand partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul castigatorului se solicita completarea si prezentarea acordului de subcontractare pana la semnarea contractului.Formularul 16 Formularul 14 – Acord de subcontractare
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a). Formularul 15 – Acordul de asociere
Informatiile privind sistemul de management al calitatii – ISO 9001 : 2008 Certificat ISO 9001 : 2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatiile privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului ISO 14001 : 2005. Certificat ISO 14001 : 2005/echivalent/dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010: 1 euro=4,2099 lei An 2011: 1 euro=4,2379 lei An 2012 1 euro= 4,4560 lei/euro sau functie de cursul mediu al BNR pentru fiecare din anii respectivi pentru alte valute. Se solicita: – lista conform Formular 9. – se vor prezenta: – documentele care atesta detinerea (dotare proprie/ inchirierea/ alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Dovada disponibilitatii utilajelor, echipamentelor, etc se face si prin angajament de punere la dispozitie. Documentele doveditoare se vor prezenta in copie „conform cu originalul” semnate. Formularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 11, Formularul 12, Formularul 13, Formularul 3. Formularul 16 Formularul 14 – Acord de subcontractare Formularul 15 – Acordul de asociere Certificat ISO 9001 : 2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificat ISO 14001 : 2005/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 12:00
Locul: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Piata Independentei nr. 1, et 1, cam. 122, Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantulu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila-Comp. Juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Tel. +40 239619600 , Fax: +40 239609044

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 16:56

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*