Termen limita: 23-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatare a echipamentului de transport (CPV: 90917000)

Organizator : SNTFC „CFR CALATORI” S.A.

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 23-09-2013

Termen limita: 23-09-2013

Data aparitiei: 02-09-2013

Anunt de participare (utilitati) numarul 146253/02.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Numar anunt: 146253 / 02.09.2013
Denumire contract: Servicii de salubrizare intermediara la trenurile de calatori din statiile: Bucuresti Obor, Targoviste, Urziceni, Videle, Giurgiu
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Adresa postala: Str Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010858 , Romania , Punct(e) de contact: Craciun Alexandru , Tel. +40 731990201 , In atentia: Sef Birou Patrimoniu Achizitii , Email: patrimoniuachizitii@yahoo.ro , Fax: +40 344819344 , Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
STFC Bucuresti
Adresa postala: Str Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010858 , Romania , Punct(e) de contact: Craciun Alexandru , Tel. +40 731990201 , In atentia: Sef Birou PA , Email: patrimoniuachizitii@yahoo.ro , Fax: +40 344819344

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de salubrizare intermediara la trenurile de calatori din statiile: Bucuresti Obor, Targoviste, Urziceni, Videle, Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Statiile CF: Bucuresti Obor, Targoviste, Urziceni, Videle, Giurgiu
Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de salubrizare intermediara la trenurile de calatori din statiile: Bucuresti Obor, Targoviste, Urziceni, Videle, Giurgiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90917000-8 – Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-servicii de salubrizare intermediara la termurile regio: 2360.59 vag/luna;
-servicii de salubrizare intermediara la termurile interregio: 121.68 AM/luna;
-servicii de salubrizare intermediara la termurile regio: 425.88 AM/luna.
Valoarea estimata fara TVA: 122,638.8 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 2450 lei, valabila 60 de zile de la termenul limita depunerii ofertelor, conform modelului din sectiunea formulare. In cazul constituirii garantiei de participare in valuta, echivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul BNR, cu 6 zile inainte de termenul limita al depunerii ofertelor. Garantia va fi constituita prin: -numerar la casieria STFC Bucuresti; -OP in contul RO81 BPOS 7040 8013 993 RON01, deschis la BancPost – Filiala Palat CFR-este obligatorie mentionarea nr. procedurii pentru care se constituie; -scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante; -orice alt instrument de garantare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine din garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art 278*1) din OUG 34/2006. Restituirea garantiei in baza cererii depuse conform formular M a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: 5%, fara TVA din valoarea de atribuire a contractului b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: – scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare); – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; – retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006, cu modidicarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare. Va fi depusa de operatorii economici ofertanti/asociati/terti sustinatori;
2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. Va fi depusa de operatorii economici ofertanti/asociati/terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie numai pentru lit a), c1) si d).
3.Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), conform model formular B1 din sectiunea formulare, din care sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010, inconformitate cu Formularul K din Sectiunea Formulare;
5.Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art 691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 9 din Sectiunea Formulare.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Dumitru Laurentiu Cornel – Director STFC Bucuresti; Marioara Pancu – Contabil Sef; Cerchez Ioan – Sef Serviciu Juridic; Irimia Dragos – Sef Serviciu Tehnic; Anca Damian – Sef Birou Patrimoniu Achizitii; Stan Roxana – Inspector specialitate; Dogaru Catalin – Inginer I; Craciun Ioan Alexandru – Inspector specialitate.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator). 1) Pentru persoane fizice/juridice romane:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
Pentru persoane fizice/juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se va prezenta: in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata/copie lizibila comform cu originalul.
2) Candidatii persoane juridice romane vor prezenta Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar eliberate si vizate de AFER, pentru servicii de salubrizare vagoane de calatori in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor, iar persoanele juridice straine vor prezenta certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul contractului, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a candidatului, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012 – in copie.
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model formular B2 din sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari,indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, conform model formular C2 si anexa din sectiunea formulare. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Declaratii privind efectivele medii ale personalului angajat din ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform formular D din sectiunea formulare
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform solicitarilor Documentatiei de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform formular E din sectiunea formulare
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform formulare G1 si G2 din sectiunea formulare
Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care ofertantul le poate aplica in timpul indeplinirii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratia candidatului in original.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, valabil la data limita de depunere a ofertei.
Certificat ISO 14001/2005 sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, valabil la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFCBUC14/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2013 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 10:00
Locul: STFC Buc, str Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sect 1, cladirea garii de nord, et 1, cam. 18
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca neconforma. Note: a.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade; b.Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana – toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care exista oferte ce prezinta pret egal clasate pe primul loc, se va solicita reofertare in plic inchis transmisa pe adresa autoritatii contractante specificata in prezenta documentatie. In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art 278 1 * din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sumele aferente. Precizam ca STFC Bucuresti este sucursala a SNTFC „CFR Calatori” SA, iar valoarea totala estimata a achizitiei reprezinta numai o parte a valorii prevazute in programul anual al achizitiilor publice pe total S.N.T.F.C. ” CFR Calatori” SA (15.227.234 lei fara TVA).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STFC Bucuresti – Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010858 , Romania , Tel. +40 3114276 , Fax: +40 3114276

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 09:01

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*