Termen limita: 10-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatenie si igienizare (CPV: 90900000)

Organizator : Universitatea de Medicina si Farmacie

Localizare : Romania (Mures)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 10-09-2013

Termen limita: 10-09-2013

Data aparitiei: 28-08-2013

Salveaza documentatie

Detaliu pentru invitatia numarul 353129

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie
Numar invitatie: 353129 / 28.08.2013
Denumire contract: “Achizitie de servicii pentru curatenie si igienizare”
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Universitatea de Medicina si Farmacie
Cod fiscal: 4322742, Adresa: Str. Gheorghe Marinescu nr.38, Targu Mures, Telefon: 0265213533, Fax: 0265211944
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Sediul U.M.F Tg.Mures, str.Gh. Marinescu nr.38, Targu Mures,Rectorat-Registratura U.M.F. Tg.Mures,in atentia Serviciului Aprovizionare-Achizitii,Telefon:+40265-215551,fax:+40265-211944
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
UMF Tg.Mures,Directia Admin,Serv Aprov-Ach.Particip.la sedinta de desch.trebuie sa aiba imputern.din partea ofertantului de a partic.la sedinta de desch.si au obligatia prez.unui act de identitate val
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
“Achizitie de servicii pentru curatenie si igienizare”
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitionarea de servicii de curatenie si igienizare la urmatoarele obiective: LOT 1 – Biblioteca, Administrativ ( cladirea 47, cladirea 21, cladirea 24), str.Gheorghe Marinescu, nr.38,Tg.Mures LOT 2 – Spatii de cazare si sala de fitness, Microcantina, str.Gheorghe Marinescu, nr.38,Tg.Mures LOT 3 – Sala Polivalenta – tenis, Sala de sport si de forta, str.Gheorghe Marinescu, nr.38,Tg.Mures LOT 4 – Facultatea de medicina Dentara, str.Gheorghe Marinescu, nr.38,Tg.Mures LOT 5 – Caminul studentesc nr.1, str.Nicolae Grigorescu, nr.17,Tg.Mures Caminul studentesc nr.2, str.Nicolae Grigorescu, nr.15,Tg.Mures Caminul studentesc nr.3, str.Nicolae Grigorescu, nr.15 A,Tg.Mures Caminul studentesc nr.5, str.Nicolae Grigorescu, nr.17 A,Tg.Mures Terenul din campusul universitar(alei, trotuare, spatii verzi)
II.1.6) CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 457,281.43 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare LOT 1-Biblioteca,Administrativ-1068,70RON,LOT 2-Spatii de cazare si sala de fitness, Microcantina-1985,96 RON,LOT 3-Sala Polivalenta-tenis, Sala de sport si de forta-1272,80 RON LOT 4-Facultatea de Medicina Dentara-2309,84 RON,LOT 5-Camine studentesti-2508,30 RON.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor specificata in Invitatia de participare din SEAP.In conformitate cu prevederile art.86 din H.G 925/2006, garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Este recomandabil emiterea garantiei de participare de catre o banca din Rom.Constituirea garan. de participare prin ordin de plata se va efectua in contul: RO85TREZ4765005XXX000203, deschis la Trezoreria Tg.Mures.Persoanele juridice straine, care doresc sa participe la procedura de atribuire, pot constitui garantia de participare in valuta in urmatorul cont al Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures:BANCA COMERCIALA ROMANA,BUCURESTI, B-dul REGINA ELISABETA nr.5,COD SWIFT: RNCBROBUXXX Pentru: BANCA COMERCIALA ROMANA, Sucursala CENTRAL Tg.Mures, Str.Piata Trandafirilor nr.26 CONT IBAN: RO92RNCB0193015967800002,Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art.87, alin(1) din H.G 925/2006. Determinarea echivalentei LEU/VALUTA se realizeaza in functie de cursul de referinta al BNR stabilit pentru data initierii procedurii, respectiv publicarea invitatiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Ofertantii sunt obligati, in cazul in care se incadreaza in categoria IMM-urilor, sa faca dovada acestui fapt, atasat garantiei de participare.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform prevederilor art. 90, alin.(1) din HG 925/2006. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in maxim 5 zile de la semnarea de catre ambele parti a contractului de achizitie publica. In conformitate cu prevederile art.90, alin.(3) din H.G 925/2006, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.91 din H.G 925/2006. Garantia de buna executie se va elibera/restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.(1) din H.G 925/2006.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1 Neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 12A din capitolul de Formulare: Declaratie privind eligibilitatea, in original In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.186, alin. (1) din O.U.G 34/2006, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, acesta va trebui sa completeze si sa prezinte, in mod obligatoriu, in original, Formularul 12A din capitolul de Formulare: Declaratie privind eligibilitatea Acest document trebuie prezentat si de asociati daca este cazul(oferta comuna). Cerinta nr. 2 Neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 12B din capitolul de Formulare: Declaratie privind neincadrarea in art.181 din O.U.G 34/2006, in original In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.186, alin. (1) din O.U.G 34/2006, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, acesta va trebui sa completeze si sa prezinte, in mod obligatoriu, in original, Formularul 12B din capitolul de Formulare: Declaratie privind neincadrarea in art.181 din O.U.G 34/2006 Acest document trebuie prezentat si de asociati daca este cazul(oferta comuna). Cerinta nr. 3 Neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 8 din capitolul de Formulare: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006, in original Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire(respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Persoanele cu functii de conducere din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures: – Rector: Prof.Dr.Leonard Azamfirei – Prorector: Prof . Dr. Borda Angela – Prorector: Prof. Dr. Dobreanu Dan – Prorector: Prof.Dr.Szilagyi Tibor Director General Administrativ: Ec.Pop Serban Alexandru Director Adjunct: Ing.Nistor Mircea Sef Serviciu Aprovizionare/Achizitii: Bota Sabin Persoanele cu functii de avizare a documentelor din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures: – Contabil Sef: Ec.Munteanu Paraschiva – Consilier Juridic: Jr.Salagean Manuela Membrii comisiei de evaluare desemnati in conformitate cu prevederile H.G 925/2006: – Prunas Ramona – Presedinte cu drept de vot – Bota Sabin -Membru – Leb Annamaria -Membru Membrii de rezerva la comisia de evaluare desemnat in conformitate cu prevederile H.G 925/2006: – Muresan Ileana – Cimpian Ileana – Ing.Harangus Nicolae Experti cooptati: – Pop Mela-analiza situatiei financiare a ofertantilor; – Jr.Salagean Manuela- analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant; – Nistor Alexandrina Dana – verificarea si evaluarea propunerilor tehnice Acest document trebuie prezentat si de asociat/subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta Oferantul are obligatia de a depune certificatul de participare cu oferta independenta, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.In acest sens se va completa si prezenta Formularul 1 din capitolul de Formulare: Certificat de participare cu oferta independenta, in original Cerinta nr. 5 Participarea la procedura in concordanta cu regulile de concurenta Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind participarea la procedura in concordanta cu regulile de concurenta. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 12 din capitolul de Formulare: Declaratie privind participarea la procedura in concordanta cu regulile de concurenta, in original Acest document trebuie prezentat si de asociati daca este cazul(oferta comuna Cerinta nr. 6 Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat si cele locale Oferantul are obligatia de a depune certificate fiscale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”(semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului in original, cu mentiunea “conform cu originalul), privind indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat si cele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Astfel se vor depune urmatoarele documente: 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; 2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1 Documente eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic 1.Certificat Constatator emis de ONRC, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”(semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului in original, cu mentiunea “conform cu originalul), din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul declarat castigator in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante, documentul de mai sus, in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma “copie conform cu originalul”. 2.? Documente care atesta statutul IMM (in cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de prevederile art.16 din Legea nr. 346/2004). Completarea, prezentarea,. in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”(semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului in original, cu mentiunea “conform cu originalul), a Formularului 10 din capitolul de Formulare. Documente solicitate pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”(semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului in original, cu mentiunea “conform cu originalul), Aceste documente trebuie prezentate si de asociati daca este cazul(oferta comuna).
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cerinta nr.1 1.Ofertantul are obligatia de a prezenta Fisa de informatii generale din care sa rezulte realizarea unei cifre medii de afaceri globala, aferenta ultimilor trei ani, cu o valoare calculata la cursul mediu anual al BNR al fiecarui an, cu o valoare cel putin egala cu : 53.435,19 RON fara TVA/echivalentul in valuta, pentru LOT 1 99.298,46 RON fara TVA/echivalentul in valuta, pentru LOT 2 63.640,16 RON fara TVA/echivalentul in valuta, pentru LOT 3 115.492,18 RON fara TVA/echivalentul in valuta, pentru LOT 4 125.415,44 RON fara TVA/echivalentul in valuta, pentru LOT 5 2. In sensul dovedirii indicatorilor financiari de mai sus ofertantul va depune bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari, vizate de Directia Generala a Finatelor Publice de la sediul ofertantului. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1 Experienta similara 1.Se va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, din ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.,Cerinta nr.2 Personal 1.Declaratie pe proprie raspundere cu privire la personalul care va fi alocat strict pentru finalizarea contractului de servicii. Ofetantii au obligatia de a asigura permanent si obligatoriu, pe tot parcursul contractului de servicii, un numar minim de 27 persoane (Lot1-3 persoane, Lot2-5 persoane, Lot 3- 4 persoane, Lot4 -6 persoane, Lot 5- 9 persoane) Pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoanele care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului se pot prezenta si angajamente. In cazul prezentarii unui angajament, in cazul in care operatorul economic este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca cu personalul propus pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 2.Pentru dovedirea capacitatii profesionale a personalului alocat pentru indeplinirea contractului, operatorul economic va prezenta urmatoarele documente pentru fiecare persoana propusa pentru indeplinirea contractului de servicii: 1. CV; 2. Certificate de absolvire a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, in copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”. Certificate de absolvire a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se solicita in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei cercetarii si tineretului nr. 1225/5031/2003.,Cerinta nr.3 Utilaje, echipamente tehnice 1. Declaratie pe proprie raspundere referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii. Prestatorul are obligatia de a asigura, avand in vedere complexitatea prezentei achizitii, un numar suficient de utilaje, echipamentele tehnice, pentru prestarea in bune conditii a serviciilor, astfel incat calitatea acestora sa fie in conformitate cu standardele de calitate in vigoare. In cazul in care operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, etc, acesta poate prezenta si un angajament.,Cerinta nr. 4 Informatii privind subcontractantii 1. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora 2. Acordul de subcontractare(daca este cazul),Cerinta nr. 5 Informatii privind asociatii(daca este cazul) 1. Acordul de asociere Documentul se va prezenta in original, cu obligatia operatorului economic de a legaliza in mod formal asocierea in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Cerinta nr. 1 1. Operatorul economic trebuie sa prezinte certificatul ISO 9001 sau echivalent Sunt acceptate orice documente echivalente prin care se face dovada asigurarii conformitatii cu standardele solicitate. 2. Operatorul economic trebuie sa prezinte certifiatul ISO 14001 sau echivalent Sunt acceptate orice documente echivalente prin care se face dovada asigurarii conformitatii cu standardele solicitate. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.09.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 10.09.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 27.08.2013 08:16

Detalii lot
Numar lot: 1
Denumire lot: Biblioteca si Administrativ
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare estimata: 53,435.19 RON
Descriere: LOT 1 compus din urmatoarele: Lot 1-Biblioteca si Administrativ Suprafata 1997,50mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini
Informatii suplimentare: LOT 1-Biblioteca si Administrativ -Suprafata 1997,50mp,se regasesc in Caietul de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 1068.70 RON.

Numar lot: 2
Denumire lot: Spatii de cazare si Sala de fitness
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare estimata: 99,298.46 RON
Descriere: LOT 2 compus din urmatoarele: Lot 2 – Spatii de cazare si Sala de fitness Suprafata 1272,80 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini
Informatii suplimentare: LOT 2 – Spatii de cazare si Sala de fitness – Suprafata 1272,80 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini Garantie de participare: LOT 2: 1985,96 Valoarea garantiei de participare este: 1985.96 RON.
Numar lot: 3
Denumire lot: Sala polivalenta-tenis, Sala de sport si forta
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare estimata: 63,640.16 RON
Descriere: LOT 3 compus din urmatoarele: Lot 3 – Sala polivalenta-tenis, Sala de sport si forta Sala polivalenta-tenis, Sala de sport si forta – Suprafata 5596,52 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini
Informatii suplimentare: LOT 3 compus din urmatoarele: Lot 3 – Sala polivalenta-tenis, Sala de sport si forta – Suprafata 5596,52 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini Garantie de participare: LOT 3: 1272.80 Valoarea garantiei de participare este: 1272.80 RON.

Numar lot: 4
Denumire lot: Facultatea de Medicina Dentara
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare estimata: 115,492.18 RON
Descriere: Lot 4 – Facultatea de Medicina Dentara – Suprafata 3994,70 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini
Informatii suplimentare: Lot 4 – Facultatea de Medicina Dentara – Suprafata 3994,70 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini. Garantie de participare: LOT 4: 2309.84 Valoarea garantiei de participare este: 2309.84 RON.
Numar lot: 5
Denumire lot: Camine studentesti
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare estimata: 125,415.44 RON
Descriere: LOT 5 compus din urmatoarele: Lot 5 – Camine studentesti Lot 5 – Camine studentesti – Suprafata 9960,25 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini.
Informatii suplimentare: Lot 5-Camine studentesti-Suprafata 9960,25 mp, descrierile detailate se regasesc in Caietul de sarcini. Garantie de participare: LOT 5: 2508.31 Valoarea garantiei de participare este: 2508.30 RON.

Lasă un răspuns