Termen limita: 01-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de curatenie (CPV: 90910000)

Organizator : REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA

Localizare : Romania (Hunedoara)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 25-10-2013

Termen limita: 01-10-2013

Data aparitiei: 09-09-2013

Anunt de participare numarul 146453/09.09.2013

Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 146453 / 09.09.2013
Denumire contract: Achizitie servicii de curatenie 8 obiective – D.S. HUNEDOARA si 7 subunitati 2013
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Strada Petricani, nr.9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023841 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA – DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara , Localitatea: Deva , Cod postal: 330091 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Productie,Marketing, Achizitii , Tel. +40 254205100 , In atentia: ing.Gorun Gabriel , Email: office@deva.rosilva.ro , Fax: +40 254205111

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de curatenie 8 obiective – D.S. HUNEDOARA si 7 subunitati 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 – Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: D.S. Hunedoara,
O.S. Baia de Cris,
O.S. Geoagiu,
O.S. Gradiste,
O.S. Hunedoara,
O.S. Petrosani,
O.S. Pui,
O.S. Retezat, conform caietului de sarcini.
Codul NUTS: RO423 – Hunedoara

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni:

Lot 1 Sediu Directia Silvica Hunedoara,
Lot 2 Sediu Ocolul Silvic Baia de Cris,
Lot 3 Sediu Ocolul Silvic Geoagiu,
Lot 4 Sediu Ocolul Silvic Gradiste,
Lot 5 Sediu Ocolul Silvic Hunedoara,
Lot 6 Sediu Ocolul Silvic Petrosani,
Lot 7 Sediu Ocolul Silvic Pui,
Lot 8 Sediu Ocolul Silvic Retezat,
Mai multe detalii referitoare la loturi se gasesc in ANEXA B – INFORMATII PRIVIND LOTURILE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati :
Lot 1 Sediu Directia Silvica Hunedoara, Suprafata obiectiv: 820 mp
Lot 2 Sediu Ocolul Silvic Baia de Cris, Suprafata obiectiv: 324 mp
Lot 3 Sediu Ocolul Silvic Geoagiu, Suprafata obiectiv: 191 mp
Lot 4 Sediu Ocolul Silvic Gradiste, Suprafata obiectiv: 100 mp
Lot 5 Sediu Ocolul Silvic Hunedoara, Suprafata obiectiv: 198 mp
Lot 6 Sediu Ocolul Silvic Petrosani, Petrosani, Suprafata obiectiv: 173 mp
Lot 7 Sediu Ocolul Silvic Pui, Suprafata obiectiv: 180 mp
Lot 8 Sediu Ocolul Silvic Retezat, Suprafata obiectiv: 200 mp
Valoarea estimata fara TVA: 59,400 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea totala a garantiei de participare(GP): 594,00 lei. Pentru fiecare lot este mentionata in Anexa B. Cursul de referinta(la care se va face echivalenta) leu/alta valuta este cel comunicat de B.N.R. pentru data de 20.06.2013. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire: -plata in numerar la casieria autoritatii contractante; – virament bancar sau printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;Cont RO17RZBR0000060001246149 – Raiffeisen Bank sucursala Deva.. In cazul in care GP a fost constituita prin ordin de plata sau prin numerar, ofertantul va depune dovada achitarii ei in SEAP(www.e-licitatie.ro). Daca GP a fost constituita prin scrisoare de garantie bancara, conform modelului din Sectiunea a III-a Formulare, sau polita de asigurare, ofertantul va avea obligatia sa o depuna atat in SEAP cat si in original la sediul D.S. Hunedoara pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul in care GP nu este prezentata pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate stabilite in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa. Autoritatea contractanta va retine GP, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G. 925/2006. Restituirea GP se face conform art. 88 din H.G. 925/2006. Restituirea se va face in baza cererii depuse de catre ofertant (Formularul „Cerere de restituire a garantiei de participare” din Sectiunea a III-a Formulare). In termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, prestatorul va fi obligat, prin contract, sa constituie garantia de buna executie a contractului conform art.90 din H.G. 925/2006, in cuantum de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A.. Aceasta garantie se retine pentru eventuale prejudicii care ar putea fi aduse achizitorului prin nerespectarea prevederilor contractuale. Deblocarea garantiei depuse se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP) doar o declaratie pe propria raspundere(conform modelului din Sectiunea III FORMULARE) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006).
Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).
In lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP), necesar pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului.

Cerinta nr.1
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documente obligatorii:

Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti au obligatia sa depuna formularul: Informatii generale.

Cerinta nr.2

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);

Documente obligatorii:
Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind eligibilitatea.
In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.3
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati, nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);

Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006.

Documente obligatorii:

Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, conform precizarilor de mai sus.

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.4

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Documente obligatorii:

Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura si Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.5
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)

Documente obligatorii:

Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Persoane cu functie de decizie in cadrul D.S. Hunedoara(inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor): Radu Crisan, Sorin Baldea, Daniela Breban, Magdalena Covaci, Lavinia Faur, Izabela Ghitoaica, Victor Coanda, Simona Oaida, Gabriel Gorun, Horia Golea, Crinela Pastiu, Radu Apolzan.

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1
Persoane juridice / fizice romane
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documente obligatorii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

Cerinta nr. 2
Persoane juridice / fizice straine
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Participantii la procedura sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate.
Documente obligatorii:
i) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
ii) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana, dupa documentele de infiintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz), cu toate modificarile intervenite (actele aferente modificarilor) pana la data depunerii ofertelor.
iii) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, faptul ca ofertantul (asociatii), au ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Alte informatii:

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca documentele prezentate intr-o alta limba decat cea romana sa fie prezentate ulterior si intr-o traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Daca este cazul: In cazul unei asocieri, ofertantii trebuie sa prezinte un acord de asociere in conformitate cu modelul din documentatie. In cazul in care oferta depusa de o asociere de mai multi operatori economici va fi declarata castigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica ?i profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art. 190, alin (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.

Formulare obligatorii:

Daca este cazul, se va completa acordul de asociere in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare”.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formulare obligatorii: Daca este cazul, se va completa acordul de asociere in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare”.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 6658 din 20.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma scrisa prin fax la numarul 0254 205 111 sau vor fi depuse la Secretariatul D.S.Hunedoara, str.Mihai Viteazu, nr.10, Cod postal: 330091, Deva, jud. Hunedoara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge. Daca este cazul, se va prezenta completat formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din Sectiunea „Formulare”. Pt. vizualizarea documentatiei de atribuire operatorii economici trebuia sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile dupa data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara , Localitatea: Deva , Cod postal: 330091 , Romania , Tel. +40 254205100 , Email: office@deva.rosilva.ro , Fax: +40 254205111

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 12:01
Detalii licitatie deschisa in desfasurare

Autoritate contractanta
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Cod de identificare fiscala: RO1590120
Adresa: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Bucuresti
Telefon: +40 213171005
Fax: +40 213169745

Informatii generale
Denumire AC: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 146453 / 09.09.2013
Denumire contract: [OP0007882] Achizitie servicii de curatenie 8 obiective – D.S. HUNEDOARA si 7 subunitati 2013
Stare curenta: In desfasurare
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Tip contract: Servicii
CPV: 90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)

Valoare estimata totala: 59,400 RON (13,281.16 EUR)
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Impartire pe loturi: Da
Data publicare: 09.09.2013 14:36

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici
Descriere: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP) doar o declaratie pe propria raspundere(conform modelului din Sectiunea III FORMULARE) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006). In lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP), necesar pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului. Cerinta nr.1 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Documente obligatorii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti au obligatia sa depuna formularul: Informatii generale. Cerinta nr.2 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); Documente obligatorii: Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind eligibilitatea. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.3 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati, nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006. Documente obligatorii: Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, conform precizarilor de mai sus. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.4 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Documente obligatorii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura si Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.5 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica) Documente obligatorii: Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Persoane cu functie de decizie in cadrul D.S. Hunedoara(inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor): Radu Crisan, Sorin Baldea, Daniela Breban, Magdalena Covaci, Lavinia Faur, Izabela Ghitoaica, Victor Coanda, Simona Oaida, Gabriel Gorun, Horia Golea, Crinela Pastiu, Radu Apolzan. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1 Persoane juridice / fizice romane Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Documente obligatorii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Cerinta nr. 2 Persoane juridice / fizice straine Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Participantii la procedura sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate. Documente obligatorii: i) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. ii) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana, dupa documentele de infiintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz), cu toate modificarile intervenite (actele aferente modificarilor) pana la data depunerii ofertelor. iii) Se vor atasa copii legalizate sau copii lizibile, semnate si stampilate pentru ,,conformitate cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, traduse in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, faptul ca ofertantul (asociatii), au ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Alte informatii: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca documentele prezentate intr-o alta limba decat cea romana sa fie prezentate ulterior si intr-o traducere legalizata in limba romana.
Capacitatea tehnica
Descriere: Cerinta nr. 1 Daca este cazul: In cazul unei asocieri, ofertantii trebuie sa prezinte un acord de asociere in conformitate cu modelul din documentatie. In cazul in care oferta depusa de o asociere de mai multi operatori economici va fi declarata castigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica ?i profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art. 190, alin (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Formulare obligatorii: Daca este cazul, se va completa acordul de asociere in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare”. Formulare obligatorii: Daca este cazul, se va completa acordul de asociere in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare”.

Detalii lot
Numar lot: 1
Denumire lot: Sediu Directia Silvica Hunedoara
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 13,200 RON (2,951.37 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Directia Silvica Hunedoara, Deva, str. M. Viteazu, nr.10, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 2
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Baia de Cris
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Baia de Cris, Baia de Cris, str. Garii, nr.8, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 3
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Geoagiu
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Geoagiu, Geoagiu, Cl. Romanilor, nr.214, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 4
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Gradiste
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Gradiste, Orastie, str. Gh. Lazar, nr.6A, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 5
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Hunedoara
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Hunedoara, Hunedoara, str. C Bursan, nr.37, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 6
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Petrosani
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Petrosani, Petrosani, str. N. Titulescu, nr.19, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 7
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Pui
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Pui, Pui, str. Republicii, nr.55, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Numar lot: 8
Denumire lot: Sediu Ocolul Silvic Retezat
Stare curenta: Depunere oferta
Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata: 6,600 RON (1,475.68 EUR)
Descriere: Se achizitioneaza servicii de curatenie pentru o perioada de 12 luni la sediul Ocolul Silvic Retezat, Hateg, str. Progresului, nr.54, jud. Hunedoara
Data limita depunere oferta: 01.10.2013 16:00
Data limita evaluare: 25.10.2013 18:00
Data limita valabilitate oferta: 30.12.2013 16:00

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*