Termen limita: 28-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de deszapezire (CPV: 90620000)

Organizator : CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Localizare : Romania (Prahova)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 28-10-2013

Termen limita: 28-10-2013

Data aparitiei: 12-09-2013

Anunt de participare numarul 146494/12.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Numar anunt: 146494 / 12.09.2013
Denumire contract: Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 424 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100066 , Romania , Punct(e) de contact: BRATOSIN GHEORGHE , Tel. +40 244514545 , Email: licitatie@cjph.ro , Fax: +40 244511611 , Adresa internet (URL): www.cjph.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumuri judetene din Judetul Prahova impartite in 8 sectoare conform loturilor din prezentul anunt.
Codul NUTS: RO316 – Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014 pentru urmatoarele sectoare de drumuri judetene – Valoare estimata totala ( pentru 8 loturi ) fara TVA :12.406.295 lei

-SECTOR I – cuprins intre: DN 72 si DJ 101D – DN1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) -102,535 KM;- valoare estimate 2.046.734 lei fara TVA .
-SECTOR II – cuprins intre: DJ 101D – DN1 – DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov – Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita – 111,111 KM; valoare estimate 2.026.795 lei fara TVA.
SECTOR III – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita si
AlbestiPaleologu – DN1B – limita judetului Buzau – 89,935 KM;Valoare estimate 1.104.119 lei fara TVA ;
SECTOR IV – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1B – limita judetului Buzau si Albesti
Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia – val estimata 1.617.663 lei fara TVA
-SECTOR V – cuprins intre: Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia si Albesti Paleologu- Bucov – DN1A – Maneciu – 159,658 KM;Valoare estimate 1.666.236 lei fara TVA
-SECTOR VI – cuprins intre: Bucov-DN1A – Maneciu si Blejoi-DJ 102 -DC 133- DC4 – 98,764 KM;Valoare estimate 1.051.191 lei fara TVA
-SECTOR VII – cuprins intre: Blejoi – DJ 102 – DJ 100D – DC 133-DC4 si DN1(Sinaia-112,353 KM; Valoare estimate 1.412.290 lei fara TVA
-SECTOR VIII – cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita-117,046 KM: Valoare estimate 1.481.267 lei fara TVA .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-SECTOR I – cuprins intre: DN 72 si DJ 101D – DN1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) -102,535 KM;
-SECTOR II – cuprins intre: DJ 101D – DN1 – DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov – Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita – 111,111 KM;
SECTOR III – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita si
AlbestiPaleologu – DN1B – limita judetului Buzau – 89,935 KM;
SECTOR IV – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1B – limita judetului Buzau si Albesti
Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia – 130,200 KM;
-SECTOR V – cuprins intre: Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia si Albesti Paleologu- Bucov – DN1A – Maneciu – 159,658 KM;
-SECTOR VI – cuprins intre: Bucov-DN1A – Maneciu si Blejoi-DJ 102 -DC 133- DC4 – 98,764 KM;
-SECTOR VII – cuprins intre: Blejoi – DJ 102 – DJ 100D – DC 133-DC4 si DN1(Sinaia-112,353 KM;
-SECTOR VIII – cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita-117,046 KM
Valoarea estimata fara TVA: 12,406,295 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 30.000,0 lei pt. lot1; 30.000,0 lei pt. lot 2; 15.000,0 lei pt.lot3; 25.000,0 lei pt. lot4; 25.000,0 lei pt.lot 5; 15.000,0 lei pt. lot 6; 20.000,0 lei pt. lot 7; 25.000,0 lei pt. lot 8. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii unei contestatii la CNSC ca fiind nefondata se va retine contestatorului o suma din valoarea garantiei de participare calculata conform prevederlor art.278^1 din OUG 34/2006. Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Contul Consiliului Judetean Prahova pentru virament bancar este RO72TREZ5215006XXX000119 deschis la Trezoreria municipiului Ploiesti, Cod fiscal 2842889. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuite vor fi respinse. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante in plic sigilat pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006.Echivalenta leu- alta valuta( la cursul BNR) cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA. Modalitate de constituire: in conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2)din HG 925/2006.Se poate constitui si in formele de la art. 90 alin (1)-(3)In aceasta din urma situatie, contractantul are obligatia de a deschide la trezoreria statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G. nr. 1045/2011. Suma initilala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
– prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind eligibilitatea. Aceasta declaratie se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Completarea si prezentarea Formularului nr.12A
– prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta declaratie se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul numai pentru literele a), c1) si d) ale art.181din OUG 34/2006. Se va completa Formularul nr.12B si se va prezenta impreuna cu Certificatele eliberate de Administratia Finantelor publice si autoritatile publice locale din care sa rezulte ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele;
– prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010, prin completarea si prezentarea Formularului CERT.
– prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- formular 1C. Aceasta declaratie se va prezenta si de catre subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul. Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Mircea Cosma – presedinte Consiliul Judetean Prahova; Sebastian Danielescu-vicepresedinte; Rebega Constantin Laurentiu – vicepresedinte; Sepsi Daniel- consilier judetean;Ciolac Dan- consilier judetean ;Cord Ovidiu – consilier judetean ;Costin Zaharia- consilier judetean ;David Simona- consilier judetean ;Cornea Danut Marcel- consilier judetean ;Dobre Adrian Florin- consilier judetean ;Dragomir Florin Auras – consilier judetean ;Donache Gheorghe- consilier judetean; Dosaru Elena Iuliana- consilier judetean; Enescu Rares Dan- consilier judetean ;Manta Adrian- consilier judetean; Moraru Romu- consilier judetean ;Ionescu Radu Cezar Liviu- consilier judetean ;Ionica Ion- consilier judetean ;Mesca Darius Dumitru- consilier judetean ;Mitrea Laurentiu Daniel- consilier judetean ;Neaga Gheorghe- consilier judetean ; Neagoe Dumitru Daniel-consilier judetean; Negoi Constantin- consilier judetean ;; Nicolai Marius- consilier judetean ;Niculescu Georgiana Diana- consilier judetean ;Nita Catalin Razvan- consilier judetean Oprescu Nicolae- consilier judetean; Patrascu Vasile- consilier judetean ;Pintoiu Toma- consilier judetean ;Popovici Elisabeta- consilier judetean ;Sandu Ana- consilier judetean; Sfirloaga Ludmila- consilier judetean ;Tabacu Jenica- consilier judetean ;Toader Bogdan Andrei- consilier judetean ;Tudora Dorin- consilier judetean ;Vasile Viorica- consilier judetean ;Viter David Andrei- consilier judetean ;Mihail Pavel – secretarul judetului Prahova;Ionescu Fabioara – Administrator public – Consiliul judetean Daniel Alixandrescu-director executiv Directia Patrimoniu ,Mariana Dovanca- director Directia Ecomonica, Cristina Popescu- director adj. Directia Ecomonica,Nicolae Marius Constantin- Director executiv – Directia Absorbtie Fonduri Europene, Gheorghe Bratosin- Director executiv adjunct Directia Absorbtie Fonduri Europene,Ionita Corneliu – Sef serviciu proiectare,Berteanu Vasile – consilier Compartimentul Achizitii Publice si Contracte, Andrei Cerasela- consilier Compartimentul Achizitii Publice si Contracte, Chiroiu Teodor- consilier Serviciul Urmarire Lucrari Publice, Gestionare Patrimoniu si Monitorizare Servicii Publice si Societati Comerciale,Crudu Lucia-consilier Serviciul Urmarire Lucrari Publice, Gestionare Patrimoniu si Monitorizare Servicii Publice si Societati Comerciale, Gheorghe Catalin- consilier Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Pana Alina Georgiana -sef Serviciu Juridic Contencios, Iordachescu Ion – Director executiv Directia Tehnica; Tanase Florin – Consilier- compartimentul Achizitii publice si contracte.
Nota:
– Toate documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in oricare dintre formele: in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
– Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul local vor fi respinse, cu exceptia cazului in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.
– Pentru persoane juridice straine, operatorii economici au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine(cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente ), precum si un certificat de rezidenta fiscala(evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie publica. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 1. Prezentarea Certificatului constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului- Datele cuprinse in ORC trebuie sa fie reale si actuale la data depunerii ofertelor. Obiectul contractului supus procedurii de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata „conform cu originalul”. Pentru persoanele juridice staine se vor prezenta documente echivalente Certificatului constatator emis de ONRC, Datele cuprinse in ORC trebuie sa fie reale si actuale la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala, obiectul de activitate, starea societatii, etc., emise in tara de origine a ofertantului.documentele vor fi depuse in copie insotita de traducere legalizata in limba romana.
2. Avand in vedere ca activitatea supusa licitatiei se desfasoara pe drumurile principale din localitati se solicita ca operatorii economici sa detina licenta A.N.R.S.C, (clasa 1,2 sau 3) , pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functie a acestora pe timp de polei sau inghet.
Licenta este un act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C (Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunale de Utilitati Publice), prin care se recunoaste calitatea de operator de servicii, precum si capacitatea si dreptul de a furniza / presta un serviciu de utilitati publice ori una sau mai multe activitati specifice acestuia.
Obtierea licentelor A.N.R.S.C pentru operatorii economici este reglementata de Hotararea nr.745 din 11 iulie 2007 publicata in M.O nr.531 din 6 august 2007.
In conformitate cu art.10 din Hotararea nr.745 /2007 licentele se atribuie pe 3 clase solicitantilor in functie de numarul de locuitori deserviti.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. – prezentare Fisa de informatii generale- formular B2 .Media cifrei globale de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie conform tabelului alaturat:

Sector Media cifrei globale de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani sa fie de minim:
Sector I: 3.000.000,0 lei
Sector II: 3.000.000,0 lei
Sector III: 1.500.000,0 lei
Sector IV : 2.300.000,0 lei
Sector V: 2.300.000,0 lei
Sector VI: 1.500.000,0 lei
Sector VII: 2.300.000,0 lei
Sector VIII: 2.300.000,0 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cursul mediu anual LEI/euro comunicat de BNR este: pentru; pentru 2010 – 4,2099 lei/euro; pentru 2011 – 4,2379 lei/euro, 2012- 4,4560 lei/euro sau cursul leu/ alta valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 3 :SECTOR VIII – cuprins intre: DN 1 (Sinaia) si DN 72 – limita judetului Dambovita – 117,046 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Tractor cu greder semipurtat – 1 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 (autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 SECTOR VII – cuprins intre: Blejoi – DJ 102 – DJ 100 D – DC 133 – DC 4 si DN 1 (Sinaia) – 112,353 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Tractor cu greder semipurtat – 1 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3: SECTOR VI – cuprins intre: Bucov – DJ 236 – DN1A – Maneciu si Blejoi – DJ 102 – DC 133 – DC 4 – 98, 764 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Tractor cu greder semipurtat – 1 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 SECTOR V – cuprins intre: Albesti Paleologu – DJ 102 C – DJ 234 – Salcia si Albesti Paleologu – Bucov – DJ 236 – DN 1 A – Maneciu – 159,658 km
-Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 5 buc.
autogreder – 2 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 4 buc. ( 1 baza + 3 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 4 buc.
Tractor cu greder semipurtat – 1 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 : SECTOR IV – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN 1 B – limita judetului Buzau si Albesti Paleologu – DJ 102 C – DJ 234 – Salcia – 130,200 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Tractor cu greder semipurtat – 1 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 : SECTOR III – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN 1 D – limita judetului Ialomita si Albesti Paleologu – DN 1 B – limita judetului Buzau – 89,935 km
-Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 : SECTOR II – cuprins intre: DJ 101 D – DN 1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) si Bucov – Albesti Paleologu – DN 1 D – limita judetului Ialomita – 111,111 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA 3 :SECTOR I – cuprins intre: DN 72 si DJ 101 D – DN 1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) – 102,535 km
– Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min. 2 mc. – 2 buc. (1 baza + 1 actionare)
ATB, avand formula rotilor 4×4, 6×4 sau 8×4 si sarcina utila min. 10.000 kg, echipate cu lama (plug) si raspanditor – 3 buc.
utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama (plug) si raspanditor – 4 buc.
autogreder – 1 buc.
buldoexcavator avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug – 3 buc. ( 1 baza + 2 actionare)
Autoutilitara cu cabina dubla – 3 buc.
Utilaj imprastiere CaCl2 ( autovehicul prevazut cu cisterna si stropitoare) – 1 buc.
Autofreza sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofreza – 1 buc.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013
CERINTA NR. 4
4. Decl. privind efectivul mediu anual ale personalului angajat si al cadrelor
de conducere
Se vor prezenta informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de
care dispune ofertantul si persoanele responsabile pentru prestarea
serviciului.
3. Decl. privind dotarea tehnica si echipamentele de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii –

Detinerea unei baze de deszapezire ca unitate operativa de actiune in
timpul iernii pentru fiecare lot licitat.Prezentare de documente din care sa
reiasa forma de detinere pentru bazele de deszapezire.
In conformitate cu „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” Indicativul AND 525/2013 si Ordinul 289/17.06.2013

Numarul si tipul de utilaje si echipamente minim necesar pentru desfasurarea activitatii dedeszapezire, pentru fiecare lot in parte sunt urmatoarele:
2.Fisa / fise de informatii privind experienta similara – conform formular Exp.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor a maxim 3 contracte a caror valoare insumata trebuie sa respecte cerintele tabelului de mai jos. Formularul Exp. va fi insotit de documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de experienta similara.
Sector I: 1.700.000,0 lei
Sector II: 1.700.000,0 lei
Sector III:900.000,0 lei
Sector IV:1.300.000,0 lei
Sector V: 1.300.000,0 lei
Sector VI :900.000,0 lei
Sector VII:1.200.000,0 lei
Sector VIII:1.200.000,0 lei
1.prezentarea listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani raportat la
data de depunere a ofertelor
Certificat ISO 9001 sau echivalent – in domeniul serviciului prestat.

Ofertantul va prezenta un certificat, valabil la data limita de depunere a
ofertelor, emis de un organism independent care atesta ca acesta are
implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de asigurare a calitatii
pe domeniul serviciului ce urmeaza a fi prestat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formularnr.12I – completat -prezentare Formularul anexa C (centralizatorul personalului de informare si interventie pentru deszapezire pe sectorul licitat) – completat. -prezentare Formular Anexa A – completat -prezentare Formular Anexa B – completat Fisa / fise de informatii privind experienta similara – conform formular Exp. Cursul mediu anual LEI/euro comunicat de BNR este: pentru 2010 – 4,2099 lei/euro; pentru 2011 – 4,2379 lei/euro, pentru 2012- 4,4560 lei/euro sau cursul leu / alta valuta -prezentare Formular 12F completat Cursul mediu anual LEI/EURO comunicat de BNR este: pentru 2010 – 4,2099 lei/euro; pentru 2011 – 4,2379 lei/euro, pentru 2012- 4,4560 lei/euro sau cursul leu/alta valuta comunicat de BNR se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 09:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Prahova, Ploiesti, B-dul republicii, Nr. 2-4, Etaj 4, Camera 423
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatorii economici prin reprezentatii legali/persoane imputernicite.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza , o noua propunere financiara in plic inchis ,caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele prevazute pentru caile de atac sunt cele prevazute la Art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Republicii, nr 2-4, Ploiesti, Localitatea: , Cod postal: , Romania, Tel. , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100066 , Romania , Tel. +40 244514908 , Email: juridic@cjph.ro , Fax: +40 244514449 , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 15:30
Lot nr. : 1
Denumire: -SECTOR I – cuprins intre: DN 72 si DJ 101D – DN1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) -102,535KM;
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
SECTOR I – cuprins intre: DN 72 si DJ 101D – DN1 – DJ 100 B (Balta Doamnei) -102,535KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
102,535 km
Valoarea estimata fara TVA: 2,046,734 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 3.000.000 lei ; exp. sim de min 1.700.000 lei ; utilaje minime conform fisei de date. Valoarea garantiei de participare este: 30000.00 RON.
Lot nr. : 2
Denumire: -SECTOR II – cuprins intre: DJ 101D – DN1 – DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov – Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita – 111,111 KM
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
-SECTOR II – cuprins intre: DJ 101D – DN1 – DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov – Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita – 111,111 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
SECTOR II- 111,111 KM;
Valoarea estimata fara TVA: 2,026,795 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 3.000.000 lei ; exp. sim de min 1.700.000 lei ; utilaje minime conform fisei de date Valoarea garantiei de participare este: 30000.00 RON.
Lot nr. : 3
Denumire: SECTOR III – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita si AlbestiPaleologu – DN1B – limita judetului Buzau – 89,935 KM;
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
-SECTOR III – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1D – limita judetului Ialomita si AlbestiPaleologu – DN1B – limita judetului Buzau – 89,935 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
89,935 KM
Valoarea estimata fara TVA: 1,104,119 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 1.500.000 lei ; exp. sim de min 900.000 lei ; utilaje minime conform fisei de date. Valoarea garantiei de participare este: 15000.00 RON.

Lot nr. : 4
Denumire: -SECTOR IV – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1B – limita judetului Buzau si Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia – 130,200 KM;
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
-SECTOR IV – cuprins intre: Albesti Paleologu – DN1B – limita judetului Buzau si Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia – 130,200 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
130,200 KM
Valoarea estimata fara TVA: 1,617,663 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 2.300.000 lei ; exp sim de min 1.300.000 lei ; ut. minime conform fisei de date Valoarea garantiei de participare este: 25000.00 RON.
Lot nr. : 5
Denumire: SECTOR V – cuprins intre: Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia si AlbestiPaleologu- Bucov – DN1A – Maneciu – 159,658 KM;
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
-SECTOR V – cuprins intre: Albesti Paleologu – DJ 102C – DJ 234 – Salcia si AlbestiPaleologu- Bucov – DN1A – Maneciu – 159,658 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
159,658 KM
Valoarea estimata fara TVA: 1,666,236 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 2.300.000 lei ; exp sim de min 1.300.000 lei ; ut. minime conform fisei de date. Valoarea garantiei de participare este: 25000.00 RON.
Lot nr. : 6
Denumire: SECTOR VI – cuprins intre: Bucov – DN1A – Maneciu si Blejoi – DJ 102 -DC 133- DC 4 -98,764 KM;
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
SECTOR VI – cuprins intre: Bucov – DN1A – Maneciu si Blejoi – DJ 102 -DC 133- DC 4 -98,764 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
-98,764 KM;
Valoarea estimata fara TVA: 1,051,191 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
LOT6: Cifra de afaceri min: 1.500.000 lei ; exp sim de min 900.000 lei ; ut. minime conform fisei de date. Valoarea garantiei de participare este: 15000.00 RON.

Lot nr. : 7
Denumire: SECTOR VII – cuprins intre: Blejoi – DJ 102 – DJ 100D – DC 133 – DC 4 si DN1 ( Sinaia ) – 112,353 KM
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
SECTOR VII-cuprins intre: Blejoi – DJ 102 – DJ 100D – DC 133 – DC 4 si DN1(Sinaia) – 112,353 KM;
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
112,353 KM
Valoarea estimata fara TVA: 1,412,290 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 2.300.000 lei ; exp sim de min 1.200.000 lei ; ut. minime conform fisei de date. Valoarea garantiei de participare este: 20000.00 RON.
Lot nr. : 8
Denumire: SECTOR VIII – cuprins intre: DN1 ( Sinaia )si DN 72 limita judetului Dambovita-117,046 KM
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
SECTOR VIII – cuprins intre: DN1 ( Sinaia )si DN 72 limita judetului Dambovita-117,046 KM
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
90620000-9 – Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
117,046 KM
Valoarea estimata fara TVA: 1,481,267 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
Durata: 4 luni de la data adjudecarii contractului
5) Informatii suplimentare privind loturile
Cifra de afaceri min: 2.300.000 lei ; exp sim de min 1.200.000 lei ; ut. minime conform fisei de date Valoarea garantiei de participare este: 25000.00 RON.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*