Numar anunt: 148334 / 04.12.2013

Denumire contract: SERVICII DE CURATARE A BIROURILOR

Stare procedura: In desfasurare

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Romgaz curatenieAdresa postala: str. Barajului, nr.6 , Localitatea: Tg Mures , Cod postal: 540191 , Romania , Punct(e) de contact: Paul Radut , Tel. +40 265404154 , Email: paul.radut@romgaz.ro , Fax: +40 265306098 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Societate Nationala

Activitate (activitati)

– Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

SERVICII DE CURATARE A BIROURILOR

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare

Locul principal de prestare: Sediul/sediile prestatorului

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

SERVICII DE CURATARE A BIROURILOR – valoare estimata: 122.914,32 lei,defalcata pe loturi dupa cum urmeaza: lot 1- Mures -69.612 lei, lot 2-Roman-37.067,40 lei si lot 3-Medias-16.234,92 lei

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90919200-4 – Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Formularul 12 din cadrul Capitolului III cuprinde informatiile privind obiectul contractului si operatiile si cantitatile solicitate.

Valoarea estimata fara TVA: 122,914.32 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare :lot 1-1.392,24 lei, lot 2-741,34 lei si lot 3-324,69 lei. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta la cursul comunicat de BNR este data publicarii anuntului de participare in SEAP; Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; In cazul asocierii, garantia de participare se poate depune de oricare dintre asociati. Forma de constituire a garantiei pentru participare. Garantia de participare va fi exprimata în lei si poate fi constituita în urmatoarele forme: -Virament bancar (ordin de plata sau fila cec) in conformitate cu art.86 alin 5 lita) din HG 925/2006 actualizata, cont IBAN RO30 CRDZ 002A 0018 1056 9001 deschis la Nextebank Tg.-Mures, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante. Garantia de participare care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 este de: lot 1-0 lei, lot 2-0 lei, lot 3-0 lei. Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art 88 din HG 925/2006 actualizata.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finantare din surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1

-Declaratie de eligibilitate

Declaratie de eligibilitate conform art.180 din OUG 34/2006 actualizata se va completa Formularul 1 din capitolul III Formulare(acest document va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul).

Cerinta nr.2

-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata se va completa Formularul 1.B din capitolul III Formulare

(acest document va fi depus si de tertul sustinator, pentru lit.a,c^1 si d);

Cerinta nr.3

-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata. Se va completa Fornularul 1.C din capitolul III Formulare Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : Director General Virgil Marius Metea, Director Adjunct Corin Emil Cindrea, Director Departament Tehnic Achizitie Lucian Barsan, Director ing. Cristian Cioban, Director Exploatare Dexvoltare ing. Ioan Stefan, Inginer Sef ing. Ioan Scridon, ec.Emil Lucaci, Stefania Muica, Sef Sectie TT Tg.Mures ing.Romulus Boila,ing.Alexandru Lit, Sef Serviciu Controlul costurilor si Tarife ec. Ilinca Cristian, ec.Gabriela Huidan, Sef Birou Juridic cj. Radu Lechintan, cj. Andrea Cerghizan, Sef Birou Contracte c.j Madalina Pirlea, c.j. Adina Zeces.

(acest document va fi prezentat atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul).

Cerinta nr.4

– Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010;

Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta se va completa Formularul ANEXA din capitolul III Formulare

Cerinta nr.5

-Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Se va completa Formularul 1.D din capitolul III Formulare

Cerinta nr.6

– Certificate privind datoriile

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentionate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului

Un ofertant nu are voie in cadrul aceleiasi proceduri, sub sanctiunea excluderii de la procedura:

a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune

b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca si subcontractant in cadrul altei oferte

c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind situatia personala trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte Cerinta nr.1

-inregistrare persoane juridice/fizice romane

-Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma:copie conform cu originalul.

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1

-Fisa de informatii generale

-Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2010,2011,2012) de cel putin: lot 1-139.224 lei, lot 2- 74.134,80 lei si lot 3-32.469,84 lei.

Daca oferta se face pe unul, mai multe sau pe toate loturile cerinta privind cifra de afaceri se va raporta la valoarea lotului/loturilor pentru care se depune oferta.

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea. Capacitatea economica si financiara a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva conform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 actualizat.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa Formularul 2 din Capitolul III – Formulare

Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr.1

Lista a principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani (2010,2011,2012) continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, la nivelul careia sa se regaseasca maxim 3 contracte de servicii similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu: lot 1-69.612 lei, lot 2- 37.067,40 lei si lot 3-16.234,92 lei.

Daca oferta se face pe unul, mai multe loturi sau toate loturile, cerinta privind experienta similara se va raporta la lotul/loturile pentru care se depune oferta.

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind experienta similara se cumuleaza de la toti componentii asocierii

Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa Formular 4 din Capitolul III-Formulare

Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Cerinta nr.2

Contractele prezentate pentru îndeplinirea cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se confirma prin: – prezentare certificate/documente emise sau contra- semnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu are posibilitatea de a obtine certificarea/confirmarea prestarii serviciilor din partea beneficiarului.

Modalitatea de indeplinire

Oricare dintre urmatoarele documente(in copie) si nu cumulativ: contracte, procese verbale de receptie, facturi, documente constatatoare etc.

Cerinta nr.3

-Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa Formularul 6 din Capitolul III-Formulare

Cerinta nr.4

-Declaratie care contine informatii privind numarul mediu în ultimele 12 luni al personalului angajat

Modalitatea de indeplinire

Se va completa Formularul 7 din Capitolul III-Formulare

Cerinta nr.1

Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului calitatii: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea ,,Conform cu originalul”.

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.12.2013 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

08.01.2014 09:30

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 08.01.2014 10:00

Locul: Sediul autoritatii contractante – SNGN ROMGAZ SA – STTM Tg Mures, str. Barajului, nr.6

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret total pe lot, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total pe lot cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. Contractul de servicii se va semna cu ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul ofertelor admisibile depuse. Documentele solicitate prin DA sunt obligatorii, se vor solicita clarificari doar la documentele depuse. Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. -În cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. -In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Se va completata Anexa 1 cuprinsa in Capitolul III. – Se va prezenta modelul de contract (cap IV), vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.Prin urmare clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului. Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate la solicitarea ofertantului cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante si inainte de luarea hotararii privind atribuirea contractului de achizitie publica.Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari, va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art.36, alin.2, literele a si b din HG 925/2006 actualizata, oferta va fi considerata neconforma.La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art.256^2 alin 1^1 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SNGN ROMGAZ SA – STTM Tg Mures Biroul Juridic

Adresa postala: str. Barajului, nr.6 , Localitatea: Tg Mures , Cod postal: 540191 , Romania , Tel. +40 265250501 , Fax: +40 265306098

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

03.12.2013 08:16

Licitatie servicii curatenie la Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Lasă un răspuns