Termen limita: 01-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de curatenie si igienizare (CPV: 90900000)

Organizator : UNITATEA MILITARA 02301

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 01-10-2013

Termen limita: 01-10-2013

Data aparitiei: 16-09-2013

Detaliu pentru invitatia numarul 353754

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 02301
Numar invitatie: 353754 / 16.09.2013
Denumire contract: „SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE LA STADIONUL GHENCEA”
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
UNITATEA MILITARA 02301
Cod fiscal: 4267281, Adresa: bucuresti, sector 6, blv. ghencea, nr. 35, Bucuresti, Telefon: +40 214136007, Fax: +40 214130961
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
bucuresti, sector 6, blv. ghencea, nr. 35, Bucuresti, Romania, cod postal: 061701, telefon:+40 214136007, fax:+40 214130961, persoana de contact:Iionica liviu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
B-dul Ghencea, nr.35, sector 6, Bucuresti
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Aparare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
„SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE LA STADIONUL GHENCEA”
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Prestarea de servicii de curatenie si igienizare la Stadionul GHENCEA, aflat in administrarea Unitatii Militare 02301 Bucuresti.
II.1.6) CPV: 90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 23,934.9 – 429,682.58 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare GP este obligatorie potrivit art.431 din OUG34/2006, modif. prin L279/2011.Cuantumul GP:8593,65 lei.Per. de valab.GP este cel putin egala cu per.de valab.a ofertei,respectiv cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.In sit.in care GP este constit. in alta moneda pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului af. GP, echiva. leu/valuta se va face cf cursului stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod de constit.si exprimare a GP:in conf. cu prev. art.86 alin. (1) si alin.(5) din HG 925/2006 cu modif.si cpl.ulterioare.Forma de constit.a GP: un instr. de garantare irevocabil emis,in conditiile legii(art 86/HG 925/2006),de o soc. bancara ori de o soc. de asig;OP in cont RO10TREZ7065005XXX000097,beneficiar UM02301 Bucuresti,deschis la Trez.sect 6,Bucuresti,CIF4267281,cu conditia conf.acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor; numerar, prin depunerea sumei la casieria UM02301. In cazul constit.GP printr-un instr. de garantare emis de o soc.bancara/soc.de asig. se va cpl. Anexa14-model in sectiunea MF sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Ofertantii care fac parte din categ.IMM pot constit.GP la 50% din cuantumul preciz. mai sus, dar trebuie sa prez.doc.doveditoare potrivit L 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezv.IMM si anume:-decl.in conf.cu anex.1 si 2 prevaz.la art.7 din L.346/2004(se va completa An.15 din sectiunea FM.Doc. mai sus solicitate vor fi prez. o data cu GP,cel mai tarziu la sedinta de deschid. a ofer.OBS:Autorit. contr. are dreptul de a retine GP,cf.art 87,alin.1 din HG 925/2006,cu modif. si compl. ulteri. si art.278ą alin(1) din OuG 34/2006.Restit.GP se va face cf art.88 din HG 925/2006 si art.278ą alin.(2)din OuG 34/2006.Ofertele care nu sunt insotite de doc. de const.a GP,in cuantumul,forma si avand per.de valab.solicit.in DA, vor fi respinse ca inacceptabile.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1( obligatorie) Declaratii privind eligibilitatea – Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OuG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 3 (formular 12A) – model in sectiunea Modele de formulare NOTA: -Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti. -In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. -In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Cerinta nr. 2( obligatorie) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 4 (formular 12B) – model in sectiunea Modele de formulare NOTA: – Tertul/tertii sustinatori/sustinatori completeaza aceasta declaratie decat pentru lit a), cˆ1) si d), de la art. 181 din O.u.G. 34/2006. -In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Cerinta nr. 3( obligatorie) Certificatul pentru participare cu oferta independenta cf Ordin nr 314/2010 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 5 – model in sectiunea Modele de formulare Cerinta nr 4( obligatorie) Declaratie privind calitatea de participant la procedura Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 6 – model in sectiunea Modele de formulare Cerinta nr 5 ( obligatorie) Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69 ą din OUG 34/2006 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 7 – model in sectiunea Modele de formulare NOTA: – Daca este cazul, declaratia se va depune si in situatiile prevazute la art. 44 si art. 45 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cazul asocierii cu scopul de a depune oferta comuna sau in cazul in care ofertantul are intentia de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. Cerinta nr 6 ( obligatorie) Acordul de asociere,daca este cazul. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se completeaza Anexa 12 – model in sectiunea Modele de formulare NOTA: – Daca este cazul, pana la momentul semnarii contractului, acordul de asociere va trebui sa fie legalizat. Cerinta nr 7(obligatorie) Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social care sa ateste ca societatea ofertenta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, certificat ce trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei avand data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se prezinta Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale NOTA: – Cu exceptia impozitelor si taxelor locale pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul local, indiferent de cuantumul acestora. Cerinta nr. 8 (obligatorie) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, certificat ce trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei avand data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se prezinta Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat. NOTA: – Autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat, indiferent de cuantumul acestora. Cerinta nr. 9(obligatorie) Persoane juridice /fizice straine: Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor catre buget. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere/nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 180 si art. 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competenta in acest sens sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva din care sa reiasa ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.180 si art.181 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele ofertantilor persoane fizice/juridice straine, vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. Note: 1)Depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se va face in oricare din urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 2)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69.1 din O.u.G nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru. 3)Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din OuG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si respingerea acesteia din procedura de achizitie publica privind incheierea contractului conform prevederilor art. 81 din acelasi act normativ. 4)Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta achizitie sunt: Boroi George, Petrea Stanel Cristian, Mihaila Ionel, Gavra Daniel Miron, Ungureanu Nicolae, Talpan Florin Costel, Ionica Liviu, Mitaru Adi, Alexe Petru Bogdan, Dane Marian, Stanciu Fanel, Popescu Irina. Cerinta nr. 1(obligatorie) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Comertului in baza Legii nr. 26/1990, care sa contina informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului/asocierii, respectiv codurile CAEN corespunzatoare serviciilor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice. Certificatul constatator se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Se va prezenta Certificat constatator NOTA: -Autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici ale caror oferte vor fi declarate castigatoare, in cazul in care au depus Certificatul constatator in copie „conform cu originalul”, sa prezinte documentul in original/copie legalizata, pentru confruntare cu cel prezentat pentru calificare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Dupa prezentarea certificatelor se vor transmite catre toti ofertantii comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. – In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o va realiza Cerinta nr. 2 (obligatorie) Persoane juridice /fizice straine Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. – Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta a acestuia, din care sa rezulte capacitatea acestora de a presta serviciile care fac obiectul achizitiei. – Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta autorizatia de functionare si orice alte documente echivalente din care sa rezulte capacitatea acestora de a presta serviciile care fac obiectul achizitiei. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana..
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 4 (daca este cazul) Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, daca este cazul.,Cerinta nr. 1 (obligatorie) Lista cu principalele prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Cerinta nr. 2 (obligatorie) Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice – se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca are asigurate (in dotare proprie, prin contract sau prin conventie de inchiriere) utilajele, echipamentele si dotarile necesare indeplinirii acordului-cadru de prestari servicii de curatenie cum este solicitat prin caietul de sarcini. Dotarile minime necesare pentru prestarea serviciilor sunt cele mentionate in caietul de sarcini la lit. C -Echipamente specifice si consumabile. Pentru dotarea cu utilaje se va accepta si depunerea unui angajament de punere dispozitie.,Cerinta nr. 3 (obligatorie) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani Cerinta nr. 1 (obligatorie) Documente, din care sa rezulte faptul ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate ce face obiectul acordului-cadru, conform cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent (copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”) In ceea ce priveste certificarea ISO, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data limita de depunere a ofertei. In acest sens nu se accepta doveda faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final. In cazul unei asociatii aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.,Cerinta nr. 2 (obligatorie) Documente, din care sa rezulte faptul ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al mediului pentru domeniul de activitate ce face obiectul acordului-cadru, conform cu standardul ISO 14001 sau echivalent (copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”) In ceea ce priveste certificarea ISO, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data limita de depunere a ofertei. In acest sens nu se accepta doveda faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final. In cazul unei asociatii aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 01.10.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 01.10.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 13.09.2013 13:17

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*