Termen limita: 15-10-2013

Domeniu:

  • Servicii de curatenie (CPV: 90910000)
  • Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (CPV: 98310000)

Organizator : SNTFC „CFR CALATORI” S.A.

Localizare : Romania (Bucuresti)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 15-10-2013

Termen limita: 15-10-2013

Data aparitiei: 11-09-2013

Anunt de participare (utilitati) numarul 146477/11.09.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Numar anunt: 146477 / 11.09.2013
Denumire contract: Servicii de salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Pitesti si servicii de spalarea materialelor textile la Depoul Pitesti
Stare procedura: In desfasurare

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1 B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO-010867 , Romania , Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE , Tel. +40 0732671661 , In atentia: Sef Serviciu Achizitii , Email: adriana.preda@cfrcalatori.ro , Fax: +40 0213192428 , Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Pitesti si servicii de spalarea materialelor textile la Depoul Pitesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 – Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: depoul Pitesti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Pitesti si servicii de spalarea materialelor textile la Depoul Pitesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
98310000-9 – Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei C atasata la Documentatia de atribuire si Anexei B privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: 94,060.44 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Conform Anexei B privind loturile, valabila 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, conform modelului din sectiunea formulare,va fi constituita in lei sau echivalent in valuta la un curs BNR valabil cu 6 zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor, prin: – OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost – Filiala Palat CFR – este obligatorie mentionarea obiectului procedurii pentru care se constituie. – scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. Pt. lotul 1, suma aferenta in conf. cu prev. art. 278ą alin. 1 din OUG 34/2006, cu modif. si complet. ulter., in masura in care C.N.S.C. respinge contestatia depusa de candidat ca nefondata, autoritatea contractanta o va retine contestatorului din garantia de participare, suma calculata in raport de valoarea estimata a contractului. Prevederile art. 278ą alin. 1 din OUG 34/2006, cu modif. si complet.ulter. sunt aplicabile si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art.88 din HG nr.925/2006. in baza cererii depuse conform formularului M a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: 5%, fara TVA din valoarea de atribuire a contractului b)Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: – scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari – retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular A din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular B din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori.Tertii
sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular 4 din sectiunea formulare;
4. Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model
formular 9 din sectiunea formulare;
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU – DIRECTOR GENERAL, Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC, Carmen POPESCU – DIRECTOR ACHIZITII; Bogdan TIMIS – DIRECTOR DEPOURI, Viorel POPESCU – Sef Serviciu IDSD, Georgeta MANOLE – Sef Serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Anda Nastasescu – Inginer Serviciul IDSD, , Adriana Preda – Sef Proiect Serviciul Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari,
In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator). 1. Pentru persoane fizice/juridice romane:
– Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC. Acesta va cuprinde informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in: original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul
Pentru persoane fizice/juridice straine:
-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata).
In etapa evaluarii ofertelor,autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta, pentru conformitate, Certificatul Constatator in original/copie legalizata
2. Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar eliberate si vizate de AFER, pentru servicii de salubrizare spatii in cladiri cu specific feroviar (pentru lotul 1), in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Candidatii persoane juridice straine
– certificate sau alte documente echivalente,pentru servicii de salubrizare spatii in cladiri cu specific feroviar (pentru lotul 1), emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a candidatului, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original modelul Formularul B2 din

Sectiunea Formulare 

Bilantul contabil la 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
Candidatul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, insotit de confirmarea depunerii acestuia – in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii
se confirma prin prezentarea de minim un certificat/document emis sau
contrasemnat de o autoritate ori de clientul privat beneficiar. In cazul in care
beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printro declaratie
a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform model formular
C1 si anexa din sectiunea formulare
Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale
cadrelor de conducere din ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform formular D din

sectiunea formulare 

Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilaje, instalatii,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform solicitarilor
Documentatiei de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform formular E din

sectiunea formulare 

Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual, intentia
sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model Formularul G din

Sectiunea Formulare 

Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, la candidat, in termen de
valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”;
Certificat ISO 14001/2005 sau echivalent, la candidat, in termen de
valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
133/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori SA, Bdul Dinicu Golescu nr.38, et. IV, Sala de consiliu, sect 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
Perioada de valabilitate a candidaturii: 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii. Orice candidatura valabila pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numar de agenti economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor Note: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b. candidatul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii c. candidatul care nu este de acord cu prelung perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a candidaturii si a propunerii tehnice si financiare – Romana – Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. – Pentru lotul 1, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma aferenta.Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010867 , Romania , Tel. +40 213199528/122961
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
10.09.2013 08:48

Lot nr. : 1
Denumire: Servicii de salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Pitesti
Stare lot: In desfasurare
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Pitesti
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
volumul prestatiei este prezentat in anexa C atasata Documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 65,845.08 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE
Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Garantia de participare valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea garantiei de participare este: 1316.00 RON.

Lot nr. : 2
Denumire: Servicii de spalarea materialelor textile la Depoul Pitesti
Stare lot: In desfasurare
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de spalarea materialelor textile la Depoul Pitesti
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
98310000-9 – Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
volumul prestatiei este prezentat in anexa C atasata Documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 28,215.36 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE
Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Garantia de participare valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea garantiei de participare este: 564.00 RON.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*