Termen limita: 23-09-2013

Domeniu :

  • Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (CPV: 90600000)

Organizator : SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

Localizare : Romania (Gorj)

Sursa :  S.E.A.P.

Data licitatie : 23-09-2013

Termen limita: 23-09-2013

Data aparitiei: 05-09-2013

Detaliu pentru invitatia numarul 353452

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar invitatie: 353452 / 05.09.2013
Denumire contract: SERVICII DE VIDANJARE
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Cod fiscal: RO 30267310, Adresa: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Targu Jiu, Telefon: +40 253335045, Fax: +40 253335068
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SECRETARIATUL DIRECTIEI ACHIZITII PUBLICE A SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Targu Jiu, Romania, cod postal: 210132, telefon:+40 374171171/ +40 374171161, persoana de contact: CIUCU ADRIAN
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Targu Jiu, SALA DE LICITATII A DIRECTIEI ACHIZITII PUBLICE, ETAJ III
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
SERVICII DE VIDANJARE
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII: VIDANJAREA FOSELOR SEPTICE DURATA CONTRACTULJUI: PANA LA DATA DE 31.12.2013 VALOAREA ESTIMATA: 8.613 LEI, DIN CARE 2.664 LEI-LOTUL 1 „U.M.C. PESTEANA”, 5.949 LEI „U.M.C. BERBESTI”.
II.1.6) CPV: 90600000-3 – Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 8,613 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul, in lei, al gar. de participare, este: -lot 1: 50 lei; -lot 2: 100 lei; Per. de valabilitate, cel putin egala cu perioada minima de valab. a ofertei: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de participare se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006-formular model. – depunerea la casieria unitatii a unui OP/fila cec, cu cond. confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Contul in care se poate face depunerea este RO49RNCB0149034562550007 BCR-Agentia Gorj. – depunere in numerar la casieria aut. contr. Indif. de modalit. de constituire aleasa, dovada constit. gar. de particip. trebuie prezentata, in original, cel mai tarziu la data si ora stab. pentru deschiderea ofertelor. Retinerea gar. de partic. se va face in conf. cu prev. art. 87 din HG 925/2006. Garantia de participare la licitatie se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, comunicata in anuntul de participare. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Garantie de buna executie Modul de constituire: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006; – depunerea in casierie a unei sume in numerar; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 2% din pretul contractului. Garantia de buna executie ce se va constitui, prin alegerea unei modalitati din cele enumerate, de catre ofertantul declarat castigator, va fi in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: – Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare – formular model; – Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -formular model; – Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model; – Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 – formular model; – Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera -Daniel ANTONIE, Director Directie Economica – Vasile GHIMIS, Director Directie Achizitii Publice – Dumitru MOCIOI, Director Directia RUA – Constantin LAZAROIU, Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii – Vasile OITA, Sef Serviciu Juridic – Cosmin Mihai POPESCU, Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii – Adrian CIUCU, formular model. – Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat / subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69^2, alin. 2, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice/fizice romane: – Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul’’. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. – Se va prezenta Autorizatia de mediu, in scopul desfasurarii activitatii de vidanjare, eliberata de autoritatea publica pentru protectia mediului in conformitate cu Ordinul MMDD nr.1798/2007, privind autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, valabila la data limita de depunere a ofertelor – in copie xerox care sa prezinte stampila agentului economic si semnatura reprezentantului legal pentru conformitate cu originalul. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata. – Se va prezenta licenta de transport, in conformitate cu Hot. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru persoane juridice/fizice straine: – Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnate si stampilate.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cerinta nr. 1 – Informatii generale. Declararea mediei cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii trei ani. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: – lotul 1: 4.000 lei; – lotul 2: 10.000 lei; Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model – INFORMATII GENERALE. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Dupa caz, se va completa formularul – ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1: Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare obiectului contractului, in valoare de minim: – 2.000 lei pentru lotul 1; – 5.000 lei pentru lotul 2; Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modalitate de indeplinire: Completarea formularelor model – DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI si EXPERIENTA SIMILARA. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.,Cerinta 2: Se vor prezenta informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model – DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE si aanexei LISTA PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE , ECHIPAMENTELE TEHNICE.,Se vor prezenta, dupa caz, informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model – DECLARATIE PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI, precum si ACORD DE SUBCONTRACTARE. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 23.09.2013 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 23.09.2013 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 05.09.2013 12:53

Numar lot: 1
Denumire lot: SERVICII DE VIDANJARE-U.M.C. PESTEANA
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90600000-3 – Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
Valoare estimata: 2,664 RON
Descriere: PRESTAREA SERVICIILOR DE VIDANJARE
Informatii suplimentare: Locatie fose septice: -sediu UMC Pesteana; -sediu sector Pesteana Nord; -sediu sector Depozitare Cocoreni. Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.

Numar lot: 2
Denumire lot: SERVICII DE VIDANJARE-E.M.C. BERBESTI
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 90600000-3 – Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
Valoare estimata: 5,949 RON
Descriere: PRESTAREA SERVICIILOR DE VIDANJARE
Informatii suplimentare: Locatie fose septice: -sediu sector Alunu; -sediu sector Berbesti; -sediu sector Seciuri. Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*